คำแนะนำในการตีพิมพ์

แนวปฏิบัติการนำเสนอบทความเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการจัดทำวารสารนิติพัฒน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการนำเสนอบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะนิติศาสตร์ ดังนี้

  1. บทความที่เขียนต้องเป็นไปตามคำแนะนำในการส่งบทความ
  2. รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ
  3. รูปแบบการเขียนบทความวิจัย
  4. วิธีการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ผู้เขียนสามารถส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO (Thai Journal Online) www.tci-thaijo.org/index.php/nitipat/index ในรูปแบบของไฟล์ Word
  5. เงื่อนไขการตีพิมพ์ บทความหรือผลงานวิชาการจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่านที่ตรงตามสาขาวิชา โดยเป็นการประเมิน แบบลับในลักษณะ double-blinded ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ โดยผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นที่สุด

Nitipat NIDA Law Journal Template (Research Version)

Nitipat NIDA Law Journal Template (Article Version)

คำแนะนำในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายนิติพัฒน์ นิด้า