อาจารย์ประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต

คณบดีคณะนิติศาสตร์

Assoc. Prof. Dr. Amornrat Kulsudjarit

Dean of Graduate School of Law

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Asst. Prof. Dr. Bajrawan Nuchprayool

Associate Dean for Administrative Affairs and Director of Master of Arts Program in Law for Managements

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

Asst. Prof. Dr. Prapin Nuchpiam

Associate Dean for Academic and International Affairs

อาจารย์ ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และนวัตกรรม

Dr. Tanatthep Tianprasit

Associate Dean for Planning Research and Innovation

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Professor Dr. Banjerd Singkaneti

Director of Doctor of Laws Program

รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

Assoc. Prof. Nares Kesaprakorn

Faculty Member

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา

Asst. Prof. Dr. Thitat Chavisschinda

Director of Law for Development Center

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

Asst. Prof. Dr. Kiarttiphorn Umpai

Faculty Member

อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dr. Chanit Suntapun

Director of Master of Laws Program and Faculty Member

อาจารย์ ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และบรรณาธิการวารสารบัณฑิตนิติพัฒน์ นิด้า

Dr. Auntika Na Pibul

Faculty Member

อาจารย์ ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และ บรรณาธิการวารสารนิติพัฒน์ นิด้า

Dr. Visakha Phusamruat

Faculty member and Nitipat NIDA Law Journal Editor