หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมาย 

การจัดฝึกอบรมทักษะ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายตามความต้องการของหน่วย งาน และองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป ทั้งในศาสตร์เฉพาะด้าน กฎหมาย หรือการจัดฝึกอบรมในสหวิทยาการภายใต้ความเชี่ยวชาญของบุคคลากร ของ คณะนิติศาสตร์และคณะอื่น ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก ในลักษณะทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว