คณบดีคณะนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต

คณบดีคณะนิติศาสตร์

Assoc. Prof. Dr. Amornrat Kulsudjarit

Dean of Graduate School of Law

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และนวัตกรรม

Dr. Tanatthep Tianprasit

Associate Dean for Planning Research and Innovation

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

Asst. Prof. Dr. Prapin Nuchpiam

Associate Dean for Academic and International Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Asst. Prof. Dr. Bajrawan Nuchprayool

Associate Dean for Administrative Affairs and Director of Master of Arts Program in Law for Managements