คณะกรรมการบริหาร

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 411/ 2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 563/ 2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 498/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 433/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 358/ 2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556