ประวัติความเป็นมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือกำเนิดจากพระราชดำริอันกว้างไกลและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนา ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้สถาบันมีสาขาวิชาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร อธิการบดีท่านแรกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีดำริว่า “หากจะให้ครบถ้วนความเป็นพัฒนบริหารศาสตร์ต้องมีนิติศาสตร์รวมอยู่ด้วย”

คณะนิติศาสตร์จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคมพุทธศักราช 2552 โดยการผลักดันของศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีในขณะนั้น และได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ท่านแรก

คณะนิติศาสตร์มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนทางกฎหมายแล้ว คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ในการตอบสนองภารกิจในการให้บริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้บริการคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดให้มีบริการภายในศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา และการให้ความรู้และคำปรึกษาทางกฎหมายในชุมชนต่าง ๆ อันเป็นภารกิจเชิงรุกของคณะนิติศาสตร์ในการให้บริการแก่สังคม อีกทั้งยังได้พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในการเป็นนักกฎหมายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

โดยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ประกาศค่านิยมหลัก “WISE” หมายถึง Wisdom (ปัญญา) Integrity (ความซื่อตรง) Sustainable Impact (การสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน) และ Empathy (ความเข้าอกเข้าใจ) โดยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบกับวาระที่คณะนิติศาสตร์ครบรอบการสถาปนา 15 ปี

คณะนิติศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางของสถาบัน โดยจัดให้มีการรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะนิติศาสตร์ ทั้งนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อร่วมกันทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และประกาศปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมร่วม และเป้าหมายของ คณะนิติศาสตร์ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตทางกฎหมายชั้นสูง เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน”

ปรัชญา

“นิติพัฒน์ : นิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืน”

พันธกิจ

  1. สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความรู้ ทักษะ และภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาประเทศ
  2. เป็นสำนักคิดทางนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนา (School of Legal thought for Development) ระดับประเทศ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. สร้างนิติสำนึก และนิติทัศนะ ในการเป็นนักกฎหมาย ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  5. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1สร้างรากฐานและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice)
ยุทธศาสตร์ที่ 2เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้านนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาหลักสูตรด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมทักษะของนักกฎหมายเพื่อการนำสังคมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4ออกแบบ “นิติวิทยาการเรียนรู้” (Legal Pedagogy) ให้สามารถนำองค์ความรู้ทางกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย เพื่อสร้างนักวิชาการ นักวิชาชีพ และนักบริหาร ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
ยุทธศาสตร์ที่ 6ปลูกฝังบัณฑิตให้มีจิตสำนึกทางกฎหมาย ในการนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาตนและสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ยุทธศาสตร์ที่ 7นำระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ค่านิยมร่วม

GSL+ โดยย่อมาจาก

G=Glocalization and Governance
S=Social Justice and Sustainability
L=Legality and Leadership

เป้าหมาย

NITIPATs โดยย่อมาจาก

N=Networkเครือข่าย          
I=Innovation and Impactนวัตกรรม 
T=Trustความเชื่อมั่น 
I=Integrityความซื่อสัตย์ 
P=Professionalismมืออาชีพ 
A=Accountabilityความรับผิดชอบเป้าหมาย SDG ที่ 16 (16.6)
T=Teamworkการทำงานเป็นทีม 
S=Social Impactsผลกระทบต่อสังคม