เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

นางสาวประภัตรา ปักกัดตัง

Prapattra Pakkadtang

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะนิติศาสตร์

Head of Graduate School of Law Secretary Office

นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ จารียานุกูล

Nuttaya Jareeyanugul

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ

Head of General Administration Subdivision

นางสาวลักขณา อ่อนล้อม

Lakkana Onlom

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

Head of Finance and Supplies Subdivision

นายกิตตินันท์ จงอารี

Kittinun Jongaree

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

General Administration Officer

นางสาวปัทมาภรณ์ วะชุม

Pattamabhorn Wachoom

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Accounting and Finance Officer

นางสาวจ้อย หกด่านจาก

Joy Hokdanjak

พนักงานอาคารสถานที่

Building and Place Officer

นางสาวเขมจิรา คณนาธรรม

Khemchira Khananatham

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประจำหลักสูตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต (น.ด.)

Academic Officer for Doctor of Laws Program

นางสาวอัญญารัตน์ หมัดพวง

Unyarat Madpuang

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ภาคพิเศษ

Academic Officer for Master of Laws Program (Special Track)

นางสาววรลักษณ์ สมคำ

Worarak Somcom

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ภาคปกติ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

Academic Officer for Master of Laws Program (Regular track) and Master of Arts in Law for Management