nida-law-banner
คณะนิติศาสตร์
LINE_ALBUM_18 ม.ค. 67 วันซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 44_๒๔๐๒๐๕_1
LINE_ALBUM_2023_6
Banner ประชุมวิชาการ (1)
Banner Law Nida
หน้าปกสถาบัน
previous arrow
next arrow

LINE

@lawnida

Facebook

LawNIDA

Youtube

School of Law NIDA

Email

schooloflaw@nida.ac.th

ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และคดีปกครองชั้นสูง

ก.ศป.

หลักสูตรฝึกอบรม

รายละเอียด
หลักสูตรทั้งหมด

รศ.ดร.อมรรัตน์

กฎหมายต้องพลวัตรและพัฒนาอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพสังคม จึงเป็นความรับผิดชอบของนักกฎหมายที่ต้องศึกษากฎหมายอย่างลึกซึ้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันเป็นองค์ความรู้สำคัญในการทบทวนและพัฒนากฎหมายให้เป็นกติกาสังคมที่เป็นธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ศ.ดร.บรรเจิด

กฎหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด
ที่จะสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นักวิจัยศักยภาพสูง วช. ประจำปี พ.ศ. 2566
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559

bg-qoute

นิด้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นิติศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นธรรม .. นิติศาสตร์นิด้า เสริมสร้างกฏหมาย ส่งเสริมความยุติธรรม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน..
เชิญชวนผู้รักความถูกต้อง ศรัทธาความยุติธรรม ร่วมเรียนรู้ด้วยความอบอุ่น กับคณะนิติศาสตร์นิด้า เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืน

ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา

อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

LINE_ALBUM_18 ม.ค. 67 วันซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 44_๒๔๐๒๐๕_1
LINE_ALBUM_2023_6
304844612_488986406572303_1903339204172847734_n
หน้าปกสถาบัน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวประกาศ

ข่าวสารและกิจกรรม

Contact

คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

LawNIDA

0-2727-3664