ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา

คณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรวิชาชีพกฎหมายรวมทั้งภาคประชาชนจากภายนอกสถาบัน นอกจากคณะนิติศาสตร์จะได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แล้ว คณะนิติศาสตร์ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการให้บริการทางวิชาการเพื่อรับใช้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหรือแม้แต่ชุมชนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้องค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่มาจากแนวคิด ทฤษฎีกฎหมายและหลักกฎหมายอันเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่มาจากการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยอันนำไปสู่การพัฒนากฎหมาย ในฐานะที่กฎหมายเป็นกลไกลและเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล หลักนิติรัฐและนิติธรรม อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างถูกต้องและตรงกับบริบทสภาพปัญหาทางสังคม ทั้งในมิติของความสัมพันธ์ภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บุคลากรของคณะที่มีคุณวุฒิและคุณภาพเฉพาะด้านในศาสตร์ต่าง ๆ

ในฐานะที่กฎหมายเป็นกลไกลและเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล หลักนิติรัฐและนิติธรรม อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างถูกต้องและตรงกับบริบทสภาพปัญหาทางสังคม ทั้งในมิติของความสัมพันธ์ภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกจากนั้นแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีคุณภาพเฉพาะด้านในศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถให้บริการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญทางกฎหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้แต่ภาคประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทั่วไปและต้องการพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อนำไปใช้เป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาความ ก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

โอกาสในการให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมายที่จำต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติอย่างจริงจังนอกเหนือไปจากศาสตร์และองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียน และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกภาคประสบการณ์เข้ากับการศึกษาในระบบอย่างมีประสิทธิภาพและยังประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไปในฐานะที่เป็นประสบการณ์ทางวิชาชีพภายหลังจากที่จบการศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำหน้าที่บูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายโดยการวิจัย อันนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายหรือนำเสนอข้อเสนอแนะทางนิติศาสตร์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบและการแปลกฎหมาย
  2. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางนิติศาสตร์ อันจะนำไปสู่การต่อยอดทางความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายต่อไป ให้บรรลุความมุ่งหมายทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บังคับใช้กฎหมาย และประชาชนทั่วไป
  3. เพื่อทำหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมกฎหมาย สร้างองค์ความรู้ และทักษะในการนำกฎหมายไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่ดำเนินการโดยการบูรณาการศาสตร์