อาจารย์พิเศษ

อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง

วิชาที่สอน

 • ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง
 • กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน

อาจารย์สัตยา อรุณธารี

วิชาที่สอน

 • ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

วิชาที่สอน

 • กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร

วิชาที่สอน

 • กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง
 •  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

วิชาที่สอน

 • กฎหมายการคลังชั้นสูง

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ

วิชาที่สอน

 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

วิชาที่สอน

 • กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

วิชาที่สอน

 • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ

อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์

วิชาที่สอน

 • กฎหมายอาญาชั้นสูง

อาจารย์ ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

วิชาที่สอน

 • กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง

Special lecturers

Auttapon Yaisawang

Course 

 • Criminal Procedure Law Theory and Principles
 • Advanced Evidence Law
 • Laws on Cross-bordered Criminal Prevention and ASEAN International Security Agreement

Sattaya Arunthari

Course 

 • Criminal Procedure Law Theory and Principles

Professor Dr. Suraphol Nitikraipot

Course 

 • Public Economic Law

Professor Dr. Pinai Nanakorn

Course 

 • Advanced Contract and Tort Laws
 • Law on Information Technology

Associate Professor Dr. Supreeya Kaewla-iad

Course 

 • Advanced Finance Law

Adjunct Professor Wichai Ariyanantaka

Course 

 • Intellectual Property Law

Professor Dr. Saravuth Pitiyasak

Course 

 • Law on Technology

Assistant Professor Dr. Eakaboon Wongsawatgul

Course 

 • Law on State Liability

Dr. Surasit Sangviroatjanapat

Course 

 • Advanced Criminal Law

Dr. Thanakrit Worathanatchakun.

Course 

 • Advanced Evidence Law