GSL หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตDoctor of Laws (LL.D.)
น.ด.
Doctor of Laws (LL.D.)

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • หลักสูตรได้รับการรับรองจาก ก.ต. ก.อ.
 • ได้รับการรับรองหลักสูตร AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)
 • เปิดบรรยาย 2 แบบ คือ แบบแผนทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และแบบแผนเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
 • เรียนเฉพาะวันเสาร์- วันอาทิตย์
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 530,000.- บาท
 • เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 14 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)
Doctor of Laws (LL.D.)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รอบรู้ คิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย ใช้กฎหมายถูกต้องตามหลักนิติธรรม ผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม รักษาผลประโยชน์ประเทศ และรวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
 2. เพื่อผลิตนักวิจัยสาขานิติศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับศาสตร์การพัฒนา สามารถผลิตงานที่มีคุณค่าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้พัฒนาประเทศและผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม
 3. เพื่อผลิตและสร้างนักกฎหมายที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
 4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต การวิจัย และการให้บริการงานวิชาการทางนิติศาสตร์ระดับสูงแก่ประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
 2. นักวิจัย นักวิชาการด้านนิติศาสตร์
 3. ผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ
 4. ที่ปรึกษากฎหมาย
 5. อาชีพอื่นๆ

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาแบบ 1 (1.1)แบบ 2 (2.1)
(1)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน0-15 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
(2)  หมวดวิชาหลักอาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต9 หน่วยกิต  
(3)  หมวดวิชาวิจัยอาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต6 หน่วยกิต
(4)  หมวดวิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต36  หน่วยกิต
(5)  สอบคุณสมบัติสอบ
(ต้องสอบผ่านภายใน 2 ปี
หรือตามประกาศคณะกำหนด)
สอบ
(ศึกษารายวิชาครบถ้วน
และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00)
รวม48 หน่วยกิต51 หน่วยกิต
หมายเหตุ: การสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา หมวด 11 และการสอบประมวลความรู้ ข้อ 75 และตามประกาศคณะกำหนด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทักษะความรู้ทั่วไปทักษะความรู้เฉพาะทาง
  ELO 1ประเมินบทบาทและหน้าที่ของกฎหมายเพื่อการพัฒนา และเสนอมุมมองและทางออกทางกฎหมายในการแก้ปัญหา x
  ELO 2วิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมายโดยประยุกต์และเชื่อมโยงศาสตร์อื่นๆ และองค์ประกอบภายนอกของกฎหมาย เช่น รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา x
  ELO 3สื่อสารด้วยวิธีการพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพx 
  ELO 4นำเสนอข้อถกทางกฎหมายและตรรกะทางกฎหมายอย่างมีหลักการและเหตุผล x
  ELO 5ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมหลากหลายx 
  ELO 6วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กฎหมายโดยตระหนักถึงการเพิ่มความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนา x

คุณสมบัติ

แบบ 1 (1.1) แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด
 4. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพด้านนิติศาสตร์ หรือร่วมทำวิจัยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็นผู้วิจัยหลักของผลงานวิจัย หรือมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์ขึ้นไป
 5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด
 3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

แบบ 1 (1.1) แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

 1. การสอบคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก
  • ใบสมัคร
  • คะแนน TOEFL หรือ IELTS
  • ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพด้านนิติศาสตร์ที่เคยทำหรือร่วมทำ จำนวน 1 เรื่อง
  • เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยผู้สมัครจะต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เบื้องต้นให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพร้อมกับใบสมัคร
 2. การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

 1. การสอบคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก
  • ใบสมัคร
  • คะแนน TOEFL หรือ IELTS
  • ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์ เช่น บทความ จำนวน 1 เรื่อง (ถ้ามี)
  • เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยผู้สมัครจะต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เบื้องต้นให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพร้อมกับใบสมัคร
 2. การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

รายวิชา

แบบแผน 1 (1.1) ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

 1. นด 4000 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
 2. นด 4001 การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษากฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง
 3. นด 4002 การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
 4. นด 9900 วิทยานิพนธ์  แบบ 1 (1.1)

แบบแผน 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

 1. นด 6000 ภาษาต่างประเทศเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์
 2. นด 6001 กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง
 3. นด 6002 สัมมนาปัญหาทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 
 4. นด 8100 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 1
 5. นด 8101 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 2
 6. นด 9901 วิทยานิพนธ์  แบบ 2 (2.1)

ทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนการวิจัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์โดยแยกตามแหล่งเงินเป็น 2 ประเภท คือ 

 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบัน 
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

นักศึกษาผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเพื่อขอรับทุน โดยยื่นใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5