GSL หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพสหกรณ์ : ข้อสังเกตที่สำคัญและมุมมองทางกฎหมาย

การบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพสหกรณ์ : ข้อสังเกตที่สำคัญและมุมมองทางกฎหมาย

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตร

การบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ : ข้อสังเกตสำคัญและมุมมองทางกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

สหกรณ์เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ปัจจุบันได้แก่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 สืบเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในการบริหารจัดการสหกรณ์ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่ออยู่เสมอ ไม่ว่าเกิดจากผู้ดำเนินงานสหกรณ์เอง อันได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ อีกทั้งจากความบกพร่องของระบบการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบกิจการในด้านงบการเงินและการสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการดำเนินงานตามกฎหมายและจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดำเนินกิจการในทำนองเดียวกันกับสถาบันการเงิน ที่มักเกิดปัญหาและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสมาชิกของสหกรณ์เหล่านั้นที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้การบริหารจัดการสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการ  รวมถึงขาดประสิทธิภาพ ปัญหาต่าง ๆ ของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อระบบสหกรณ์ จึงนำมาสู่ความพยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพแก่ระบบสหกรณ์ ตลอดจนให้เท่าทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น

คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตร การบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ : ข้อสังเกตสำคัญและมุมมองทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบสหกรณ์ เจตนารมณ์และหลักการที่ดีและเป็นประโยชน์ของระบบสหกรณ์ต่อสังคมไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การดำเนินงานสหกรณ์ที่เข้าข่ายเป็นการบิดเบือนหรือขัดต่อวัตถุประสงค์หรือนอกขอบเขตการดำเนินกิจการของสหกรณ์ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจที่เป็นที่นิยมของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่การสร้างความเสียหายแก่สมาชิกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้อบรมยังจะได้มุมมองและข้อสังเกตทางกฎหมายที่สำคัญด้านคดีปกครองและคดีอาญาที่เกี่ยวกับงานสหกรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อบรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ดำเนินงานสหกรณ์หรือในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ เพื่อจะได้เกิดความระมัดระวังและปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยชอบด้วยกฎหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบสหกรณ์ เจตนารมณ์และเป็นประโยชน์ของระบบสหกรณ์ต่อสังคมไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน และการตรวจสอบสหกรณ์
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาสหกรณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนมุมมองและข้อสังเกตทางกฎหมายที่สำคัญด้านคดีปกครองและคดีอาญาที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ มุมมองและข้อสังเกตที่สำคัญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการดำเนินงาน การตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาการอบรม

  1. หลักการพื้นฐานของการจัดตั้งสหกรณ์ และประโยชน์ของระบบสหกรณ์ต่อสังคมไทย
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน และการตรวจสอบสหกรณ์ เพื่อใช้ในการบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มุมมองและข้อสังเกตทางกฎหมายที่สำคัญด้านคดีปกครองและคดีอาญาที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ และผู้สนใจทั่วไป

การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

  • คุณลักขณา  อ่อนล้อม โทรศัพท์: 0-2727-3712 /080-5048524
  • คุณณัฏฐ์ธยาน์  จารียานุกูล โทรศัพท์: 0-2727-3664 /083-5363616