Law for Development Graduate Journal

วัตถุประสงค์

วารสารบัณฑิตกฎหมายเพื่อการพัฒนา (Law for Development Graduate Journal) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนา

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารบัณฑิตกฎหมายเพื่อการพัฒนา เป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ที่เขียนขึ้นโดยบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ทุก 6 เดือน ดังนี้

  • ฉบับที่ 1/…. เดือนมีนาคม – สิงหาคม
  • ฉบับที่ 2/…. เดือนกันยายน – กุมภาพันธ์