GSL หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหารMaster of Arts (Law for Management)
ศศ.ม.
Master of Arts (Law for Management)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

 • หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรง
 • ได้รับการรับรองหลักสูตร AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)
 • เรียนเฉพาะวันเสาร์- วันอาทิตย์
 • สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 224,700.- บาท
 • เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 13 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร) 
Master of Arts (Law for Management)

 • ศศ.ม. (กฎหมายเพื่อการบริหาร) 
 • M.A. (Law for Management)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายสามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้รอบด้านกฎหมาย สามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและการบริหาร นำความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับการบริหารงานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหาร สามารถปรับใช้ความรู้ทางกฎหมายให้มีความสามารถในเชิงแข่งขัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสำหรับนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาหลักสูตร แผน ก แบบ ก2หลักสูตรแผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาพื้นฐาน6 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก18 หน่วยกิต18 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก9 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ3 หน่วยกิต
6. วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
7. การสอบประมวลความรู้โดยสอบข้อเขียน
รวม36 หน่วยกิต36 หน่วยกิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

ELOsเนื้อหาการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ELO
1
จดจำและอธิบายแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร และสามารถใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องในบริบทต่าง ๆ
ELO
2
แก้ปัญหาในการบริหารองค์กร ด้วยการจำแนก เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และบูรณาการแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายกับศาสตร์อื่นเพื่อการพัฒนา
ELO 3ใช้และตีความกฎหมายเพื่อการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบทางสังคม
ELO 4ประเมินคุณค่าจากกรณีศึกษาและตัวอย่างการใช้กฎหมายเพื่อนำเสนอ ริเริ่ม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร
ELO 5มีภาวะผู้นำที่สามารถสื่อสารประเด็นกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกแบบนโยบายเพื่อการบริหารองค์กร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน
 2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมายหรือสังคมศาสตร์
 3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางกฎหมาย
 4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
 5. อาชีพอิสระอื่น ๆ

การรับสมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระจะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น
 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

ทุนการศึกษา

 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)
  • 1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
   • ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 6,000 บาท
   • ผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
   • ผู้รับทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
  • 1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
   • ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
   • ผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00
   • ผู้รับทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
  • 1.3 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
   • ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
   • ผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
   • ผู้รับทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 2. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน
  • การยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร (เฉพาะภาคการศึกษาที่ได้รับทุน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกพรอมกันปีละ 2 ครั้ง ก่อนการลงทะเบียนประจำภาค 1 และภาค 2
  • ผู้รับทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 3. ทุนสนับสนุนการวิจัย
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์โดยแยกตามแหล่งเงินเป็น 2 ประเภท คือ 
  • 3.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบัน 
  • 3.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน

นักศึกษาผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเพื่อขอรับทุน โดยยื่นใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5