คลีนิกกฎหมาย

ให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายด้วยการให้คำปรึกษาทางวิชาการในเบื้องต้น ในนามของคลินิกกฎหมายที่ซึ่งศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนามีเป้าหมายเพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการต่อสังคม

โครงการที่ผ่านมา