คณะนิติศาสตร์มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางกฏหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรมโดย
ให้ความรู้ทางกฏหมายและสร้างนักกฏหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรง
ทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรประกาศนียบัตร