GSL หลักสูตรฝึกอบรม ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และคดีปกครองชั้นสูง
ก.ศป.

ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และคดีปกครองชั้นสูง

 

 • อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00–16.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ระยะเวลาการอบรม 8 เดือน (ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 • เทอมต้น เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
 • เทอมปลาย เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
 • เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 9 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง

(ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้ว)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีความพยายามผลิตบุคลากรทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นจากในอดีต แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิตซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างยาวนานคืออย่างน้อย 2 ปี อาจไม่ทันต่อความต้องการของบรรดาหน่วยงานที่ต้องใช้กฎหมายมหาชนในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนอาจไม่สนองตอบความประสงค์ของบรรดาผู้ปฏิบัติงานทางกฎหมายที่อาจมิได้ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีขั้นตอนและองค์ประกอบที่ซับซ้อนกว่าการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการฝึกอบรมระยะยาว

  ด้วยเหตุนี้คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้านนิติศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงจะพึงเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางกฎหมาย ทั้งผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชนได้มีองค์ความรู้และทักษะในการใช้กฎหมายมหาชนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม “โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง รวมทั้งนิติวิธี ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

 • กฎหมายปกครอง
 • วิธีพิจารณาคดีปกครอง
 • คดีปกครอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครองเพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง
 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายมหาชน นิติวิธีในกฎหมายหาชนเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ระบบการจัดการศึกษา

อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00–16.00 น.
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระยะเวลาการอบรม 8 เดือน (ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
เทอมต้น เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
เทอมปลาย เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ฟรีค่าสมัคร                               500 บาท

ฟรีค่าศึกษาดูงานในประเทศ         5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร*          69,000 บาท

*รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานแล้ว

โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาค **สามารถแบ่งจ่ายภาคละ 2 งวด ดังนี้

     ภาคต้น**          35,000 บาท
     ภาคปลาย**    
34,000 บาท

 • สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 • สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกประเภท และนักศึกษาเก่า – ปัจจุบัน หรือบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรฯ จัดสรรส่วนลด 4,000 บาท (ภาคละ 2,000 บาท )

     ค่าลงทะเบียน รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรมตลอดระยะเวลาอบรม และกิจกรรมนอกสถานที่แล้ว

คุณสมบัติ

 1. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
 2. สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ต้องผ่านการอบรมเสริมพื้นฐานก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง
 3.  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการเข้ารับการอบรม ประกอบกับประวัติการศึกษาและการทำงาน

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วย 6 หมวดวิชา โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีจานวน 294 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 33 ชั่วโมง รวม 327 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

หมวด 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน36ชั่วโมง
หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป138ชั่วโมง
หมวด 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน15ชั่วโมง
หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง63ชั่วโมง
หมวด 5 คดีปกครองเฉพาะด้าน42ชั่วโมง
หมวด 6 ฝึกภาคปฏิบัติ33ชั่วโมง
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง รวมเป็น 357 ชั่วโมง

วิทยากรผู้บรรยาย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและคดีปกครอง ในสถาบันการศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยทางหลักสูตรได้ติดต่อและได้รับเอกสารตอบรับเป็นผู้บรรยายแล้ว

การวัดผลและการสำเร็จการฝึกอบรม

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดในแต่ละหมวดจึงถือเป็นผู้มีสิทธิสอบในหมวดนั้น
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และสอบผ่านตามเกณฑ์วัดผลในข้อ 1)-2) จึงถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง”

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมสอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ กำหนดวันเวลาสอบใหม่เป็นไปตามที่ทางหลักสูตรกำหนด

ติดต่อสอบถาม