คำร้องนี้มีไว้เพื่อติดต่อขอเข้ารับคำปรึกษากฎหมาย ของศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
* เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็ว เพื่อนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการให้คำปรึกษา

แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาด้านกฏหมาย