โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการใช้กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 6”

1. หลักการและเหตุผล

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกฎหมายได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างทำงานด้วยความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควรภายใต้กรอบของกฎหมาย ที่ผ่านมา สถานประกอบการและหน่วยงานหลายหน่วยงานประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องแรงงาน โดยอาจมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรและเกิดข้อพิพาทแรงงานในหน่วยงานขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีภาวะแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทำให้สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ลูกจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้างต่างประสบกับข้อยุ่งยากในการจัดการองค์กร นำไปสู่การจัดการที่ผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

          ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดหลักสูตร “การใช้กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 6” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ข้อกำหนดเทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานของกฎหมายแรงงานของไทย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานประกอบการ แนวทางการป้องกันและการลดข้อพิพาทแรงงานในสถานประกอบการ กระบวนการยุติธรรมทางด้านแรงงานทั้งในศาลและนอกศาล ตลอดจนกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาแนวทางปฏิบัติและการใช้การตีความกฎหมาย โดยมุ่งหวังว่า การอบรมจะส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้กฎหมายแรงงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและแง่มุมต่าง ๆ ที่จำเป็นรู้ในกฎหมายแรงงานไทย เพื่อลดความเสียหายจากการไม่เข้าใจกฎหมาย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกรูปแบบการจ้างแรงงานให้เหมาะสมกับงาน และเพื่อเป็นการบริหารต้นทุน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานไปใช้ บริหารจัดการและแก้ปัญหา

3. เนื้อหาการฝึกอบรม

ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังนี้

 1. หลักการพื้นฐานในสัญญาจ้างแรงงาน และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • หลักการพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน
  • กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่สถานประกอบการควรทำความเข้าใจ
  • การกระทำที่ไม่เป็นธรรม การเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ประกอบกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานที่ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจ
  • เทคนิคในการใช้กฎหมายแรงานเพื่อการบริหารแรงงานสำหรับผู้บริหารองค์กร
 2. กฎหมายและการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ประกอบด้วย
  • สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน
  • บทบาทของคณะกรรมการการตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • กระบวนการยุติธรรมในศาลและนอกศาลตามกฎหมายแรงงาน
  • เทคนิคและการระงับข้อพิพาทแรงงานในศาลและนอกศาลที่ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ
  • กรณีศึกษาความผิดเกี่ยวกับการดำเนินการในศาลแรงงาน และการตอบปัญหาตามกฎหมายแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงานที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ
 3. สัมมนาพิเศษ ข้อพิพาทแรงงานกับสถานการณ์โควิด-19

4. วิธีการสมัคร การชำระค่าธรรมเนียม และสิทธิส่วนลด

วิธีการสมัคร

ค่าสมัคร 1,500 บาท ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

 1. ผ่านระบบการสมัครออนไลน์ ผ่าน Google form พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน หรือ
 2. กรอกใบสมัครตามแบบ และหลักฐานการชำระเงิน โดยส่งไปยังอีเมล์ lawcenter@nida.ac.th

การชำระค่าธรรมเนียม

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี โครงการอบรม การใช้กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี 944-0-35795-3

ภายหลังการชำระเงิน โปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสมัคร โดยระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง อีเมล์ lawcenter@nida.ac.th

สิทธิส่วนลด 20 %

 • Early-bird สำหรับผู้สมัครล่วงหน้า ภายใน 31 สิงหาคม 2564 รับสิทธิส่วนลด 20% ชำระเพียง 1,200 บาท
 • ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสิทธิส่วนลด 20% ชำระเพียง 1,200 บาท

หมายเหตุ โปรดแนบหลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารยืนยันตัว พร้อมใบสมัคร

5. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด (ไม่นับรวมสัมมนาพิเศษ)

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณวัฒนัน พรเลิศพงศ์

หมายเลขติดต่อ 0-2727-3706

โทรศัพท์มือถือ 08-5184-5929

อีเมล lawcenter@nida.ac.th

Facebook ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

เว็บไซต์ http://law.nida.ac.th/lawcenter/legal-training

ดาวน์โหลด: รายละเอียดโครงการ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. – 15.00 น.
สัมมนาพิเศษ 19.00 น. – 21.00 น.
รายละเอียดโครงการ

วิทยากร

ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ วิทยากรพิเศษ และ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแรงงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อาจารย์ผู้บรรยายรับเชิญ วิชากฎหมายแรงงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียน

https://forms.office.com/r/AySPsZukKq

จัดโดย : ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์