หลักสูตร “การใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการบริหารงานบุคคลและการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” รุ่นที่ 7

กำหนดการ

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565
รวมจำนวน 3 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หลักสูตร 18 ชั่วโมง)
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร  

วิทยากร

1. ศาสตราจารย์เกษมสันต์  วิลาวรรณ 

ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแรงงาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  มณีศร

อาจารย์คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ดร. ฉันทนา เจริญศักดิ์    

รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  เจริญ  

ที่ปรึกษาประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จัดโดย : ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์