งานวิจัยและที่ปรึกษา

ให้บริการพัฒนากฎหมายโดยการศึกษาวิจัยและการให้คำปรึกษากฎหมายในลักษณะที่เป็นการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้ทางกฎหมายที่จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางกฎหมายให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน