ลงนามโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนายสมหมาย ศรีอุดมพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ (หลวงพระบาง)  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ (หลวงพระบาง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์  นายธีรชัย หล่อเลิศรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานศาลปกครอง

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA Thailand

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ รักษาการแทน คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิติศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเสวนา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกสร้างความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการให้เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะนิติศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม