ขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการบริหารงานบุคคลและการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” รุ่นที่ 10