WISDOM FOR CHANGE

Study At
NIDA

ทำไมต้องเรียนนิติศาสตร์ที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

"เป็นศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ที่ดำเนินการโดยการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล"

ศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา

"เป็นศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ที่ดำเนินการโดยการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล"

วารสารนิติพัฒน์

ติดต่อเรา