ประวัติความเป็นมาของคณะ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือกำเนิดจากพระราชดำริอันกว้างไกลและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประเทศชาติที่ต้องเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้สถาบันเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ในการบริหารการพัฒนาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาและหลักสูตรที่สถาบันเปิดสอนจึงมุ่งเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรชุมชนและธุรกิจเอกชน และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในสาขาวิชาที่สถาบันเปิดสอนซึ่งเรียกได้ว่า พัฒนบริหารศาสตร์นั้นยังมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนบริหารศาสตร์ที่สถาบันยังมิได้ทำการเปิดสอน นั่นคือ “สาขานิติศาสตร์” โดยในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บุญชนะ อัตถากร อธิการบดีท่านแรกของสถาบันได้เคยปรารภไว้ว่า สถาบันควรจัดการเรียนการสอนในสาขานิติศาสตร์ด้วย จึงจะทำให้พัฒนบริหารศาสตร์มีความสมบูรณ์

จวบจนกระทั่งท่านกรรมการสภาสถาบัน รองศาสตราจารย์ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสถาบัน ได้นำเรื่องการเปิดสอนสาขานิติศาสตร์หารือในที่ประชุมสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบันจึงได้ทำการสานต่อความคิดดังกล่าว และได้กำหนดเรื่องการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2551 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและได้กำหนดกลยุทธ์ที่ 6. เรื่องการพัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตรงความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ภายใต้แรงกดดันของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้มีสาขาวิชาครบถ้วนในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ แนวทางหนึ่งคือการจัดตั้ง “คณะนิติศาสตร์” เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการดำเนินการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 และในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันให้แต่งตั้ง ศาสตราจาย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นคณบดีคนแรกของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง 2 วาระ โดยคณบดีคนปัจจุบันคือ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะนิติศาสตร์มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนทางกฎหมายแล้ว คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ในการตอบสนองภารกิจในการให้บริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้บริการคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดให้มีบริการภายในศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา และการให้ความรู้และคำปรึกษาทางกฎหมายในชุมชนต่าง ๆ อันเป็นภารกิจเชิงรุกของคณะนิติศาสตร์ในการให้บริการแก่สังคม อีกทั้งยังได้พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในการเป็นนักกฎหมายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ปรัชญา

นำนิติธรรม สร้างความรู้ สู่การพัฒนา

ปณิธาน

สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้ทักษะโดยมุ่งเน้นการบริการสังคมและชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม อย่างยั่งยืนและเที่ยงธรรม

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันทางกฎหมายชั้นสูง ที่บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างเป็นธรรม

WISDOM FOR CHANGE

พันธกิจ ของคณะ

นำนิติธรรม เสริมสร้างวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนา

สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย

มีคุณธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเอง และประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา

สร้างองค์ความรู้

ศึกษาวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สร้างงานบริการวิชาการทางกฎหมาย

สร้างงานบริการวิชาการทางกฎหมาย

สร้างคณะนิติศาสตร์ให้เป็นสถาบันชั้นสูงทางกฎหมาย

สร้างคณะนิติศาสตร์ให้เป็นสถาบันชั้นสูงทางกฎหมาย