ความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนายสมหมาย ศรีอุดมพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ (หลวงพระบาง)  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ (หลวงพระบาง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์  นายธีรชัย หล่อเลิศรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานศาลปกครอง