ขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการบริหารงานบุคคลและการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” รุ่นที่ 11

กำหนดการ

รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567
รวมจำนวน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หลักสูตร 12 ชั่วโมง)
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร

1. ผศ ดร.โสภณ  เจริญ  

ที่ปรึกษาประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. นายสันต์ภพ  พรวัฒนะกิจ (ทนายความ) 

กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ลีกัล มายด์ จำกัด