ติดต่อหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 08 5184 5929, 02 727 3706 (คุณวัฒนัน)

Facebook: หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง NIDA