ติดต่อหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 08 5184 5929, 02 727 3664 (คุณณัฏฐยาน์ ), 02 727 3662 (คุณเขมจิรา)

Line Official : @LawNIDA

Facebook: หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง NIDA