การรับสมัคร ก.ศป. รุ่นที่ 5

กำหนดการรับสมัครรุ่นที่ 5

เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา-สมัครฟรี !


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 มกราคม 2565
>> กำหนดการโครงการอบรม ก.ศป. NIDA รุ่นที่ 5

   

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

>> ใบสมัคร ก.ศป. (NIDA) รุ่นที่ 5

>> หลักสูตร ก.ศป (NIDA) รุ่นที่ 5
กำหนดการอบรม


บัดนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

เปิดรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ถึง
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมภาคต้น 35,000 บาท* 

(อัตราค่าธรรมเนียมก่อนหักส่วนลด)

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
การอบรมเพิ่มเติม
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ (30 ชั่วโมง)
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
ปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

อบรมหมวด 1 ถึง หมวด 3 

หมวด 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน (36 ชั่วโมง)

หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (138 ชั่วโมง)

หมวด 3 กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (15 ชั่วโมง)

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2565 ถึง 

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมภาคปลาย 30,000 บาท*

(อัตราค่าธรรมเนียมก่อนหักส่วนลด) 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ถึง 

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

อบรมหมวด 4 ถึง หมวด 6 

หมวด 4   กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (63 ชั่วโมง)

หมวด 5  คดีปกครองเฉพาะด้าน (42 ชั่วโมง)       

หมวด 6  ฝึกภาคปฏิบัติ (33 ชั่วโมง)


กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์จะต้องอบรมความรู้พื้นฐานกฎหมายเพิ่มเติม 30 ชั่วโมง 

2. สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายมหาชน และการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งมีความพร้อมในการศึกษา 

3. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดการศึกษา 

4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร            65,000 บาท

โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาค ดังนี้

     ภาคต้น*         35,000 บาท
     ภาคปลาย*      
30,000 บาท

    *สามารถแบ่งจ่ายภาคละ 2 งวด


     สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


     สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกประเภท และนักศึกษาเก่า - ปัจจุบัน หรือบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรฯ จัดสรรส่วนลด 5,000 บาท


     ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรมตลอดระยะเวลาอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม 

ผู้เข้าอบรมห้องละไม่เกิน 50 คน

การทดสอบเพื่อเข้ารับการอบรม 

1) ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

2) สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
   ต้องผ่านการอบรมเสริมพื้นฐานก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง

3) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

     3.1 คัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการเข้ารับการอบรม ประกอบกับประวัติการศึกษาและการทำงาน