โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00–16.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระยะเวลาการอบรม 8 เดือน (ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

เทอมต้น  เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 

เทอมปลาย  เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2565 

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วย 6 หมวดวิชา โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีจานวน 294 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 33 ชั่วโมง รวม 327 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

หมวด 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน 

36 

ชั่วโมง 

หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป 

138 

ชั่วโมง 

หมวด 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

15 

ชั่วโมง 

หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

63 

ชั่วโมง 

หมวด 5 คดีปกครองเฉพาะด้าน 

42 

ชั่วโมง 

หมวด 6 ฝึกภาคปฏิบัติ 

33 

ชั่วโมง 


สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง รวมเป็น 357 ชั่วโมง

วิทยากรผู้บรรยาย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและคดีปกครอง ในสถาบันการศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยทางหลักสูตรได้ติดต่อและได้รับเอกสารตอบรับเป็นผู้บรรยายแล้ว

การวัดผลและการสำเร็จการฝึกอบรม

1) ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดในแต่ละหมวดจึงถือเป็นผู้มีสิทธิสอบในหมวดนั้น

2) ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


   โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และสอบผ่านตามเกณฑ์วัดผลในข้อ 1)-2) จึงถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง”


   หมายเหตุ: กรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมสอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ กำหนดวันเวลาสอบใหม่เป็นไปตามที่ทางหลักสูตรกำหนด

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ณานิทธิ์ สันตะพันธุ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นายชัชชนนท์  ศรีลาภสมบัติ
ผู้ประสานงานหลักสูตร


ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตร ก.ศป (NIDA) รุ่นที่ 7


การเทีบรายวิชา

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรองของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประการศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรองของศาลปกครอง