เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง

(ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้ว)


หลักการและเหตุผล

  ในปัจจุบันมีความพยายามผลิตบุคลากรทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นจากในอดีต แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิตซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างยาวนานคืออย่างน้อย 2 ปี อาจไม่ทันต่อความต้องการของบรรดาหน่วยงานที่ต้องใช้กฎหมายมหาชนในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนอาจไม่สนองตอบความประสงค์ของบรรดาผู้ปฏิบัติงานทางกฎหมายที่อาจมิได้ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีขั้นตอนและองค์ประกอบที่ซับซ้อนกว่าการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการฝึกอบรมระยะยาว

  ด้วยเหตุนี้คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้านนิติศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงจะพึงเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางกฎหมาย ทั้งผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชนได้มีองค์ความรู้และทักษะในการใช้กฎหมายมหาชนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม “โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง รวมทั้งนิติวิธี ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

- กฎหมายปกครอง

- วิธีพิจารณาคดีปกครอง

- คดีปกครอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครองเพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง

3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายมหาชน นิติวิธีในกฎหมายหาชนเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน