ผลงานนักศึกษา

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

การประกวด

รางวัล

ดาวน์โหลด

ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
วศิน ยิ้มแย้ม
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
มาตรการและกลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
นพดล นิ่มหนู
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน: ศึกษาความเหมาะสมของการใช้ทฤษฎีของ Elinor Ostrom ในประเทศไทย
อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
รางวัลระดับดีเยี่ยม
เล่มวิทยานิพนธ์
การกระทําทางรัฐบาล และปัญหาการตรวจสอบการกระทําทางรัฐบาล
สุชาดา เรืองแสงทองกุล
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
รางวัลระดับดีเยี่ยม
เล่มวิทยานิพนธ์
ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อภินันท์ ศรีศิริ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
รางวัลชนะเลิศ
เล่มวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลด
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิวิธ วงศ์ทิพย์

ปัญหากฎหมายในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดาริกา โพธิรุกข์

กฎหมายเพื่อการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว: ศึกษากรณีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชัยศิลป์ อุตส่าห์
เล่มวิทยานิพนธ์
แนวทางปฏิรูปกฎหมายและข้อบังคับสถาบันเพื่อพัฒนาการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศของไทยรติมา นิรันพรพุทธา
เล่มวิทยานิพนธ์
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:ศึกษาตามความตกลงทริปส์
ภัทรพร เย็นบุตร
เล่มวิทยานิพนธ์
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์จากการนำมาแสดง
กัลยาณี ธีระวงศ์ภิญโญ
เล่มวิทยานิพนธ์
แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
ป้อมฤดี กุมพันธ์
เล่มวิทยานิพนธ์
การจัดตั้งหน่วยธุรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ภัชณภา จันทร์อาภาส
เล่มวิทยานิพนธ์
การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยกับหลักความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์
เล่มวิทยานิพนธ์
สถานะทางกฎหมายและมาตรการควบคุมเพื่อใช้ประโยชน์จากกัญชา/กัญชงของประเทศไทยชลิดา อุปัญญ์
เล่มวิทยานิพนธ์
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ : ศึกษากรณีผลกระทบจากแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาลและการค้าของสหภาพยุโรปลภัสรดา ปาณะสิทธิ์
เล่มวิทยานิพนธ์
บทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลปวินี ไพรทอง
เล่มวิทยานิพนธ์
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ศึกษาเชิงเปรียบเทียบสหภาพยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนชมพูนุท สถิตย์เสมากุล
เล่มวิทยานิพนธ์
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้ขับขี่รถที่บริโภคสุรา
มารียา เทพสิทธา
เล่มวิทยานิพนธ์
แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจำกัดเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาเสถียรภาพ นาหลวง
เล่มวิทยานิพนธ์
หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย
ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร
เล่มวิทยานิพนธ์
องค์กรหลักที่ใช้อำนาจอธิปไตยในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศเกียรติพร อำไพ
เล่มวิทยานิพนธ์