ตารางบรรยาย

ตารางบรรยายรายสัปดาห์

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564


ตารางบรรยายภาค 1/2564

รุ่นที่ 11

(อัปเดต) นด 6001 ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองขั้นสูง.pdf

นด 4001 ภาษาอังกฤษชั้นสูงสาหรับนักกฎหมาย

นด 8100 วิทยาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ 1

นด 6000 กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง

LC6000 Advanced Academic Reading and Writing for Graduate Students