ประกาศของหลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565ประกาศของหลักสูตร

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566  

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2566  

ประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียน การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2564