ประกาศของหลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศของหลักสูตร

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศคณนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียน การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2564