ประกาศของหลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศของหลักสูตร

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้บรรยาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร เรื่อง ผลการอบรมหลักสูตร Intensive English I, II รุ่นที่ 7

คณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศคณนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียน การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2564