แบบฟอร์ม

คำร้องหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เฉพาะเรื่อง)

แบบ นต. 001 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ

แบบ นต. 002 แบบคำร้องเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบหัวข้อและเค้าโครง

แบบ นต. 003 แบบคำร้องทั่วไป

แบบ นต. 004 แบบคำร้องขอลงทะเบียน

นต.005 แบบคำร้องเป็นอำจำรย์ผู้แนะนำวิทยำนิพนธ์

คำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์

แบบ นด.01 แบบคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ

แบบ นด.01.1 แบบประเมินผลการสอบหัวข้อ

แบบ นด.02 แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบ นด.03 แบบคำร้องขอเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบ นด.03.1 แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์

แบบ นด.04 แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบ นด.05 แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบ นด.06 คำร้องขออนุมัติสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

แบบ นด.06.1 แบบคำร้องขอเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

แบบ นด.07 แบบประเมินผลการสอบก้าวหน้า

แบบ นด.08 แบบคำร้องขออนุมัติสอบป้องกัน

แบบ นด.09 แบบประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

แบบ นด 10 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์

แบบ วพ(พิเศษ) 02 แบบคำร้องเพื่อขอขยายเวลาการศึกษา

แบบการจัดทำวิทยานิพนธ์

tempate วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์