แบบฟอร์ม

คำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์

แบบ นด.01 แบบคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ

แบบ นด.01.1 แบบประเมินผลการสอบหัวข้อ

แบบ นด.02 แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบ นด.03 แบบคำร้องขอเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบ นด.04 แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบ นด.05 แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบ นด.06 คำร้องขออนุมัติสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

แบบ นด.06.1 แบบคำร้องขอเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

แบบ นด.07 แบบประเมินผลการสอบก้าวหน้า

แบบ นด.08 แบบคำร้องขออนุมัติสอบป้องกัน

แบบ นด.09 แบบประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

แบบ นด 10 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์

แบบ วพ(พิเศษ) 02 แบบคำร้องเพื่อขอขยายเวลาการศึกษา