ทุนการศึกษา

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน


ทุนสนับสนุนการวิจัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์โดยแยกตามแหล่งเงินเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบัน 

2. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน นักศึกษาผู้สนใจขอรับใบสมัครเพื่อขอรับทุนโดยยื่นใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5


ทุนปริญญาโท โทร. 02-7273661 

ทุนปริญญาเอก โทร. 02-7273658 


รายละเอียดเพิ่มเติม: http://edserv.nida.ac.th/main/th/scholarship/type-scholar