การรับสมัคร

คุณสมบัติ


แบบ 1 (1.1) แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และแบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือผลการสอบแบบ Internet-Base Test (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน (ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ไม่ถึง 500 คะแนน หรือเทียบเท่าสถาบันอนุโลมให้สมัครได้ ทั้งนี้ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร) "หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาและมีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 450 - 549 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน" 

3. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่สอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

4. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง (เฉพาะแบบ 1 (1.1)) 

5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 


แบบ 2 (2.2) แบบเรียนโทควบเอก

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้เกียรตินิยม หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือผลการสอบแบบ Internet-Base Test (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน (ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ไม่ถึง 500 คะแนน หรือเทียบเท่าสถาบันอนุโลมให้สมัครได้ ทั้งนี้ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร) "หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาและมีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 450 - 549 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน"


ประกาศการรับสมัคร

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565)


**ดาวน์โหลดใบสมัคร น.ด.**


>>รับสมัครออนไลน์<<