การรับสมัคร

ประกาศการรับสมัคร/ ผลการคัดเลือก

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566  

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565


**ดาวน์โหลดใบสมัคร น.ด.**

✅ ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ธันวาคม 2565

✅ เปิดเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือนสิงหาคม 2566)
✅ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็มวัน
✅ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 530,000.- บาท
✅ รายละเอียดหลักสูตร http://edserv.nida.ac.th/
✅ สมัครออนไลน์ได้ที่ https://entrance.nida.ac.th

คุณสมบัติ

แบบ 1 (1.1) แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และแบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือผลการสอบแบบ Internet-Base Test (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน (ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ไม่ถึง 500 คะแนน หรือเทียบเท่าสถาบันอนุโลมให้สมัครได้ ทั้งนี้ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร) "หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาและมีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 450 - 549 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน" 

3. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่สอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

4. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง (เฉพาะแบบ 1 (1.1)) 

5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 


แบบ 2 (2.2) แบบเรียนโทควบเอก

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้เกียรตินิยม หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือผลการสอบแบบ Internet-Base Test (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน (ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ไม่ถึง 500 คะแนน หรือเทียบเท่าสถาบันอนุโลมให้สมัครได้ ทั้งนี้ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร) "หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาและมีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 450 - 549 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน"