โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1)
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 20 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง
2. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
3. หมวดวิชาหลัก อาจเรียนได้โดยไม่นับ หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาวิจัย อาจเรียนได้โดยไม่นับ หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
5. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต
6. สอบคุณสมบัติ สอบ (ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปีการศึกษา) สอบ (ศึกษารายวิชาครบถ้วน และมี แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.0 และต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปีการศึกษา)
รวม 48 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต