โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แบบ 1 (1.1)

แบบ 2 (2.1)

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

20 ชั่วโมง

20 ชั่วโมง

2. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

3. หมวดวิชาหลัก

อาจเรียนได้โดยไม่นับ หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาวิจัย

อาจเรียนได้โดยไม่นับ หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

5. วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

6. สอบคุณสมบัติ

สอบ (ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปีการศึกษา)

สอบ (ศึกษารายวิชาครบถ้วน และมีแต้มเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.0 และต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปีการศึกษา)

รวม

48 หน่วยกิต

51 หน่วยกิต