เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อปริญญา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)
DoctorofLaws (LL.D.)

ปรัชญาของหลักสูตร:

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความ เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รอบรู้ คิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย ใช้กฎหมายถูกต้องตามหลักนิติธรรม ผดุงความ ยุติธรรมให้แก่สังคม รักษาผลประโยชน์ประเทศ และนำความรู้สู่การพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน นิติศาสตร์
2. เพื่อผลิตนักวิจัยสาขานิติศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับศาสตร์การพัฒนา สามารถ ผลิตงานที่มีคุณค่าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้พัฒนาประเทศและผดุงความยุติธรรมให้แก่ สังคม
3. เพื่อผลิตและสร้างนักกฎหมายท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และธรร มาภิบาล
4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต การวิจัย และการให้บริการงานวิชาการทาง นิติศาสตร์ระดับสูงแก่ประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจัย นักวิชาการด้านนิติศาสตร์
3. ผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ ทหาร ตารวจ
4. นิติกร ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
5. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางกฎหมาย
6. นักการเมืองข้าราชการการเมือง
7. อาชีพอิสระอื่นๆ