เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Laws Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)

Doctor of Laws (LL.D.)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1 (1.1) (ผู้สำเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2 (2.1) (ผู้สำเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 15 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ

การรับนักศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยเฉพาะ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา

2. นักวิจัย นักวิชาการด้านนิติศาสตร์

3. ผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ ทหาร ตำรวจ

4. นิติกร ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย

5. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางกฎหมาย

6. นักการเมือง ข้าราชการการเมือง

7. อาชีพอิสระอื่นๆ

ดาวน์โหลด