เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อปริญญา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)
Doctor of Laws (LL.D.)


ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รอบรู้ คิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย ใช้กฎหมายถูกต้องตามหลักนิติธรรม ผดุงความ ยุติธรรมให้แก่สังคม รักษาผลประโยชน์ประเทศและนำความรู้สู่การพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน นิติศาสตร์
2. เพื่อผลิตนักวิจัยสาขานิติศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับศาสตร์การพัฒนา สามารถ ผลิตงานที่มีคุณค่าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้พัฒนาประเทศและผดุงความยุติธรรมให้แก่ สังคม
3. เพื่อผลิตและสร้างนักกฎหมายท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และธรร มาภิบาล
4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต การวิจัย และการให้บริการงานวิชาการทาง นิติศาสตร์ระดับสูงแก่ประเทศ


ELO

การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes)

ทักษะความรู้ทั่วไป 

Generic ELOs

ทักษะความรู้เฉพาะทาง 

Specific ELOs


ELO 1


ประเมินบทบาทและหน้าที่ของกฎหมายเพื่อการพัฒนา และเสนอมุมมองและทางออกทางกฎหมายในการแก้ปัญหา


 

x


ELO 2


วิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมายโดยประยุกต์และเชื่อมโยงศาสตร์อื่นๆ และองค์ประกอบภายนอกของกฎหมาย เช่น รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา


 

x


ELO 3


สื่อสารด้วยวิธีการพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ


x

 


ELO 4


นำเสนอข้อถกทางกฎหมายและตรรกะทางกฎหมายอย่างมีหลักการและเหตุผล


 

x


ELO 5


ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมหลากหลาย


x

 


ELO 6


วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กฎหมายโดยตระหนักถึงการเพิ่มความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนา


 

x


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจัย นักวิชาการด้านนิติศาสตร์
3. ผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ ทหาร ตารวจ
4. นิติกร ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
5. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางกฎหมาย
6. นักการเมืองข้าราชการการเมือง
7. อาชีพอิสระอื่นๆ


ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปรุบปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปรุบปรุง พ.ศ. 2565

Q&A แผนการเรียน 1(1.1) VS 2(2.1)

แผนการจัดทำวิทยานิพนธ์ 2566