กิจกรรมของหลักสูตร

NIDA Law Forum EP.6
หัวข้อ “ปัญหาความขัดกันของลิขสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

NIDA Law Forum EP.7
หัวข้อ “ความท้าทายในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศด้วยกลไกลและระบบศาลพาณิชย์ระหว่างประเทศ (International Commercial Court)”

อบรมสัมมนา หลักสูตร Quick LAW
เรื่อง Investor Rights Guidance การคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

NIDA Law Forum EP.9
หัวข้อ “คดีปกครองสำคัญ”

เสวนาวิชาการ
หัวข้อ “Artificial Intelligence and Data Protection”


⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

NIDA Law Forum EP.10
หัวข้อ “คดีปกครองสำคัญ” ภาค 2

NIDA Law Forum EP.11
หัวข้อ “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในยุค Covid-19”

⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

NIDA Law Forum EP.12
หัวข้อ “บทบาทของกฎหมายกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์”

⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาการ
หัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ฉบับเตรียมสอบ สำหรับนักกฎหมายทั่วไป”

⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

NIDA Law Forum EP.13
หัวข้อ “The Differences between Adversarial and Inquisitorial Procedures”

⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

NIDA Law Forum EP.14
หัวข้อ “"โควิด-19 กับธรรมาภิบาลโลก: แง่มุมกฎหมายกับการพัฒนา" (Covid-19 and Global Governance: Law and Development Perspective)”

⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม


NIDA Law Forum EP.15
หัวข้อ “ภูมิทัศน์การเมืองใหม่สู่รัฐธรรมนูญไทย”


⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2565


NIDA Law Forum EP.16
หัวข้อ "ป.ป.ช. จังหวัดกับความยุติธรรมของกระบวนการชี้มูลความผิด"


โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2


โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3


NIDA Law Forum EP.17
หัวข้อ "A Comparative Examination of the Criminal Code of Western Australia and Thailand" เสวนาประมวลกฎหมายอาญาเปรียบเทียบรัฐ Western Australia และประเทศไทย


⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

NIDA Law Forum EP.18
หัวข้อ "GDPR v. PDPA ช่องว่างการตีความ และความท้าทายที่รออยู่"

NIDA Law Forum EP.19
หัวข้อ "กฎหมายทะเลแห่งบูรพาทิศ สำรวจความคิดของทหาอำนาจแดนมังกร" 


NIDA Law Forum EP.20
หัวข้อ "ราชการไทยในยุคดิจิทัล : กฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์" NIDA Law Forum EP.21
หัวข้อ "'The exercise of extraterritorial jurisdiction to prosecute NGO workers for misconducts perpetrated overseas.'"
โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)