กิจกรรมของหลักสูตร

NIDA Law Forum EP.6
หัวข้อ “ปัญหาความขัดกันของลิขสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

NIDA Law Forum EP.7
หัวข้อ “ความท้าทายในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศด้วยกลไกลและระบบศาลพาณิชย์ระหว่างประเทศ (International Commercial Court)”

อบรมสัมมนา หลักสูตร Quick LAW
เรื่อง Investor Rights Guidance การคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

NIDA Law Forum EP.9
หัวข้อ “คดีปกครองสำคัญ”

เสวนาวิชาการ
หัวข้อ “Artificial Intelligence and Data Protection”


⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

NIDA Law Forum EP.10
หัวข้อ “คดีปกครองสำคัญ” ภาค 2

NIDA Law Forum EP.11
หัวข้อ “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในยุค Covid-19”

⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

NIDA Law Forum EP.12
หัวข้อ “บทบาทของกฎหมายกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์”

⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาการ
หัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ฉบับเตรียมสอบ สำหรับนักกฎหมายทั่วไป”

⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

NIDA Law Forum EP.13
หัวข้อ “The Differences between Adversarial and Inquisitorial Procedures”

⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม

NIDA Law Forum EP.14
หัวข้อ “"โควิด-19 กับธรรมาภิบาลโลก: แง่มุมกฎหมายกับการพัฒนา" (Covid-19 and Global Governance: Law and Development Perspective)”

⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม