ประกาศของหลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

⇨ กำหนดตารางสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2)

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาในสถาบัน การสำเร็จการศึกษา และการยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการติดต่อของนักศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อ Covid-19

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการติดต่อของนักศึกษาในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติ

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

ประกาศเกี่ยวกับการสอบปลายภาค

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบไล่และการวัดผลการศึกษา ประจำภาค 2/2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2)

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดตารางสอบไล่ สำหรับชัั้นปริญญาโท (ภาคปกติ) ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบไล่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564


ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

⇨ ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

กำหนดการขอรับทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ของวารสารทางวิชาการ และการประชุมวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตรระดับปริญญาโท

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ประกาศสอบประมวลความรู้

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แก้ไขผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2565 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565


ประกาศสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

⇨  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต


ประกาศอื่น ๆ

⇨ ประกาศสถาบัน เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์กับหลักสูตร ก.ศป. รับรองของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์กับหลักสูตร ก.ศป. รับรองของศาลปกครอง

วิธีการสแกนเอกสาร/ถ่ายรูป จากภาพ มาเป็น ไฟล์ PDF

(กระดาษคำตอบ) การสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 5 PDF

(กระดาษคำตอบ) การสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 5 WORD


ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษา 2/2563

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคการศึกษา 2/2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต