ประกาศของหลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)


ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอน ชั้นปริญญาโท ภาคปกติ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาในสถาบัน การสำเร็จการศึกษา และการยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการติดต่อของนักศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อ Covid-19

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการติดต่อของนักศึกษาในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติ

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

ประกาศเกี่ยวกับการสอบปลายภาค

 ⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบไล่สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ

 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในกระบวนการศึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

⇨ ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

กำหนดการขอรับทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ของวารสารทางวิชาการ และการประชุมวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตรระดับปริญญาโท

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ประกาศสอบประมวลความรู้

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566


ประกาศสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

⇨ ขั้นตอนการเข้าดูรหัสประจำตัวสอบ

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต


ประกาศอื่น ๆ

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรองของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

⇨ ประกาศสถาบันฯ การเทียบเท่ารายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรองของศาลปกครอง

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์กับหลักสูตร ก.ศป. รับรองของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์กับหลักสูตร ก.ศป. รับรองของศาลปกครอง


ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษา 2/2563

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคการศึกษา 2/2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต