ประกาศของหลักสูตร

ปฏิธินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาในสถาบัน การสำเร็จการศึกษา และการยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการติดต่อของนักศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อ Covid-19

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการติดต่อของนักศึกษาในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติ

รายละเอียดการอบรม ZOOM

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

ประกาศเกี่ยวกับการสอบปลายภาค 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบไล่ประจำภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564

กำหนดการขอรับทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ของวารสารทางวิชาการ และการประชุมวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตรระดับปริญญาโท

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ประกาศสอบประมวลความรู้

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 2)

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ และรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564


ประกาศสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาครั้งที่ 3/2564


ประกาศอื่น ๆ

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์กับหลักสูตร ก.ศป. รับรองของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์กับหลักสูตร ก.ศป. รับรองของศาลปกครอง

วิธีการสแกนเอกสาร/ถ่ายรูป จากภาพ มาเป็น ไฟล์ PDF

(กระดาษคำตอบ) การสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 5 PDF

(กระดาษคำตอบ) การสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 5 WORD