ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย/ห้องบรรยาย ZOOM รายสัปดาห์

**นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องบรรยายในระบบ ZOOM ในตารางบรรยายรายสัปดาห์ได้ทุกวันพุธของสัปดาห์ในหน้าเพจนี้**

เอกสารประกอบการบรรยาย นักศึกษาดาวน์โหลดได้จากระบบบริการการศึกษา (ระบบ REG) ศึกษาข้อมูลการใช้ระบบได้ที่ คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษา


⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564


⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) วันจันทร์ที่ 25 ถึง วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564


⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564


ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ตารางบรรยายภาคปกติ

รุ่นที่ 20 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

รุ่นที่ 20 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา

กม 7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

รุ่นที่ 19 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

กม 7101 นิติปรัชญา

กม 7104 กฎหมายอาญาชั้นสูง

รุ่นที่ 18 (รหัส 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย  

กม 7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง

กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง

กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ และ กม 9004 วิทยานิพนธ์

รุ่นที่ 18 (รหัส 631) สาขาวิชากฎหมายมหาชน 

กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง

กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ และ กม 9004 วิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

LC 4001 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

คณะภาษาและการสื่อสารจะประสานนักศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับตารางบรรยายและการนัดหมายต่าง ๆ


ตารางบรรยายภาคพิเศษ

รุ่นที่ 16 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

รุ่นที่ 16 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา

กม 7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

รุ่นที่ 16 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

กม 7503 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นที่ 15 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

รุ่นที่ 15 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา

กม 7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

รุ่นที่ 15 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

กม 7503 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นที่ 14 (รหัส 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7105 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ชั้นสูง

กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ และ กม 9004 วิทยานิพนธ์

รุ่นที่ 14 (รหัส 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง

กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ และ กม 9004 วิทยานิพนธ์

รุ่นที่ 14 (รหัส 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 7502 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า

กม 7504 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ

กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ และ กม 9004 วิทยานิพนธ์

รุ่นที่ 13 (รหัส 622) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7105 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ชั้นสูง

กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ และ กม 9004 วิทยานิพนธ์

รุ่นที่ 13 (รหัส 622) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง

กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ และ กม 9004 วิทยานิพนธ์

รุ่นที่ 13 (รหัส 622) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 7502 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า

กม 7504 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ

กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ และ กม 9004 วิทยานิพนธ์