ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย/ห้องบรรยายรายสัปดาห์

**นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องบรรยายในที่ตั้ง (NIDA) ในตารางบรรยายรายสัปดาห์ได้ทุกวันพุธของสัปดาห์ ที่หน้าเพจนี้**

เอกสารประกอบการบรรยาย นักศึกษาดาวน์โหลดได้จากระบบบริการการศึกษา (ระบบ REG) ศึกษาข้อมูลการใช้ระบบได้ที่ คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษา


⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ในวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565


⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิต์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

กำหนดการลงทะเบียน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

แผนการศึกษา และกำหนดการสอบ

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ตารางสอบไล่ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565


ภาคการศึกษาที่ 2/2565

แผนการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2/2565 (ภาคปกติ)

ตารางการบรรยาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ภาคปกติ)


แผนการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2/2565 (ภาคพิเศษ)

ตารางการบรรยาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)


ตารางบรรยายภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

รุ่นที่ 21 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (อัปเดต 7 พ.ย. 65)

กม 6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (อัปเดต 31 ต.ค. 65)

กม 7201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

กม 7202 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน (อัปเดต 2 พ.ย. 65)

รุ่นที่ 21 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (อัปเดต 7 พ.ย. 65)

กม 6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (อัปเดต 31 ต.ค. 65)

กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัปเดต 11 พ.ย. 65)

กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัปเดต 22 พ.ย. 65)

รุ่นที่ 20 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (อัปเดต 9 พ.ย. 65)

กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัปเดต 11 พ.ย. 65)

กม 7901 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง (อัปเดต 12 พ.ย. 65)

กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติฯ (อัปเดต 24 พ.ย. 65)

รุ่นที่ 20 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

กม 7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (อัปเดต 9 พ.ย. 65)

กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง (อัปเดต 4 พ.ย. 65)

กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (อัปเดต 22 พ.ย. 65)

กม 7901 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง (อัปเดต 12 พ.ย. 65)

รุ่นที่ 19 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7503 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัปเดต 22 พ.ย. 65)

กม 7901 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง (อัปเดต 12 พ.ย. 65)

กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติฯ (อัปเดต 24 พ.ย. 65)

รุ่นที่ 18 (รหัส 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง


รุ่นที่ 18 (รหัส 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง


สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

LC 4001 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

คณะภาษาและการสื่อสารจะประสานนักศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับตารางบรรยายและการนัดหมายต่าง ๆ


ตารางบรรยายภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

รุ่นที่ 18 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นที่ 18 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 7201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

กม 7202 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน (อัปเดต 2 พ.ย. 65)

รุ่นที่ 18 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นที่ 18 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัปเดต 18 ต.ค. 65)

กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นที่ 17 (รหัส 642) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

รุ่นที่ 17 (รหัส 642) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

กม 7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน (อัปเดต 2 พ.ย. 65)

รุ่นที่ 17 (รหัส 642) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (อัปเดต 19 ต.ค. 65)

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

กม 7503 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นที่ 16 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (อัปเดต 21 ต.ค. 65)

กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัปเดต 18 ต.ค. 65)


รุ่นที่ 16 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง (อัปเดต 4 พ.ย. 65)

กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (อัปเดต 22 พ.ย. 65)


รุ่นที่ 16 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 7502 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า (อัปเดต 2 พ.ย. 65)

กม 7504 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ  (อัปเดต 15 พ.ย. 65)


รุ่นที่ 15 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (อัปเดต 21 ต.ค. 65)

กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัปเดต 18 ต.ค. 65)

รุ่นที่ 15 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง (อัปเดต 4 พ.ย. 65)

กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (อัปเดต 22 พ.ย. 65)

รุ่นที่ 15 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 7502 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า (อัปเดต 2 พ.ย. 65)

กม 7504 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ  (อัปเดต 15 พ.ย. 65)