ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย/ห้องบรรยายรายสัปดาห์

**นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องบรรยายในที่ตั้ง (NIDA) ในตารางบรรยายรายสัปดาห์ได้ทุกวันพุธของสัปดาห์ ที่หน้าเพจนี้**

เอกสารประกอบการบรรยาย นักศึกษาดาวน์โหลดได้จากระบบบริการการศึกษา (ระบบ REG) ศึกษาข้อมูลการใช้ระบบได้ที่ คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษา


⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม - ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566

⇨ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ไม่มีการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566


⇨ ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566

⇨ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ไม่มีการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

⇨ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ไม่มีการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566


โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษากฎหมายต่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ

ตารางการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษากฎหมายต่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ (ประจำปีการศึกษา 2565)

แผนการศึกษา และกำหนดการสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

แผนการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2/2565 (ภาคปกติ)

ตารางการบรรยาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ภาคปกติ) UPDATE 17 03 66


แผนการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2/2565 (ภาคพิเศษ)

ตารางการบรรยาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ภาคพิเศษ) UPDATE 10 01 66


กำหนดการสอบไล่ประจำภาคที่ 2/2565

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

เกณฑ์การวัดผล (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

วิชา กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (ทุกสาขาวิชาเอก) UPDATE 23 02 66


ตารางบรรยายภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

รุ่นที่ 22 (รหัส 652) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา UPDATE 27 03 66

กม 6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา (UPDATE 15 03 66) 

กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง (UPDATE 28 03 66)

กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง UPDATE 23 03 66


รุ่นที่ 22 (รหัส 652) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา UPDATE 27 03 66

กม 6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา (UPDATE 15 03 66) 

กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (UPDATE 15 03 66)

กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (UPDATE 14 03 66)


รุ่นที่ 21 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขามหาชน) (UPDATE 16 03 66)

กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง (UPDATE 28 03 66)

กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง UPDATE 23 03 66


รุ่นที่ 21 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขาอาญา) (UPDATE 16 03 66)

กม 7301 กฎหมายอาญาชั้นสูง (UPDATE 21 02 66)

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง UPDATE 09 01 66


รุ่นที่ 19 และ 20 (รหัส 641) ทุกสาขาวิชาเอก

กม 7603 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (UPDATE 17 03 66)

กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค - Update 16 03 66

กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง UPDATE 16 01 66

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ 08 01 66


สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

LC 4001 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันอังคาร เวลา 13.00 -16.00 น.)

LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (เรียนวันอังคาร เวลา 13.00 -16.00 น.)

คณะภาษาและการสื่อสารจะประสานนักศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับตารางบรรยายและการนัดหมายต่าง ๆ


ตารางบรรยายภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

รุ่นที่ 19 (รหัส 652) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา - Update 22 02 66

กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง - Update 17 03 66

กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง - Update 25 03 66


รุ่นที่ 19 (รหัส 652) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา - Update 22 02 66

กม 7301 กฎหมายอาญาชั้นสูง - Update 10 01 66

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง - Update 10 01 66


รุ่นที่ 19 (รหัส 652) สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา - Update 22 02 66

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง - Update 10 01 66

กม 7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง - Update 05 01 66


รุ่นที่ 19 (รหัส 652) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา - Update 22 02 66

กม 7401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ - Update 23 11 65

กม 7402 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา - Update 10 01 66


รุ่นที่ 18 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขามหาชน) - Update 25 03 66

กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง - Update 17 03 66

กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง - Update 25 03 66


รุ่นที่ 18 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขาอาญา) - Update 08 03 66

กม 7301 กฎหมายอาญาชั้นสูง - Update 10 01 66

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง - Update 10 01 66


รุ่นที่ 18 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขาเอกชน) - Update 08 03 66

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง - Update 10 01 66

กม 7102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง - Update 05 03 66


รุ่นที่ 18 (รหัส 651) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขาธุรกิจ) - Update 08 03 66

กม 7401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ - Update 23 11 65

กม 7402 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา - Update 27 03 66


รุ่นที่ 17 (รหัส 642) ทุกสาขาวิชาเอก

รุ่นที่ 16 (รหัส 641) ทุกสาขาวิชาเอก

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง - Update 09 03 66

กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค - Update 04 01 66

กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง - Update 25 03 66

กม 8215 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ - Update 03 03 66

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ - Update 25 03 66

กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี - Update 05 01 66