ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย/ห้องบรรยาย NIDA และระบบ ZOOM รายสัปดาห์

**นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องบรรยายในที่ตั้ง (NIDA) และระบบออนไลน์ (ZOOM) ในตารางบรรยายรายสัปดาห์ได้ทุกวันพุธของสัปดาห์ ที่หน้าเพจนี้**

เอกสารประกอบการบรรยาย นักศึกษาดาวน์โหลดได้จากระบบบริการการศึกษา (ระบบ REG) ศึกษาข้อมูลการใช้ระบบได้ที่ คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษา

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2)

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบไล่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564


⇨ ตารางบรรยาย หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2565

⇨ ตารางบรรยาย หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2565


⇨ ตารางบรรยาย หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2565


ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ตารางบรรยายภาคปกติ

รุ่นที่ 20 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7101 นิติปรัชญา

กม 7104 กฎหมายอาญาชั้นสูง

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขาวิชาชีพกฎหมาย)


รุ่นที่ 20 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขากฎหมายมหาชน)

กม 7202 กฎหมายปกครองชั้นสูง

กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง


รุ่นที่ 19 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง

กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


รุ่นที่ 18 (รหัส 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย  

กม 7501 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กม 7503 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ


รุ่นที่ 18 (รหัส 631) สาขาวิชากฎหมายมหาชน 

กม 7501 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กม 7503 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ


สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

LC 4001 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

คณะภาษาและการสื่อสารจะประสานนักศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับตารางบรรยายและการนัดหมายต่าง ๆ


ตารางบรรยายภาคพิเศษ

รุ่นที่ 17 (รหัส 642) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (อัปเดต 8 มี.ค. 65)

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขากฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย) (อัปเดต 11 พ.ค. 65)

กม 7101 นิติปรัชญา

กม 7104 กฎหมายอาญาชั้นสูง (อัปเดต 11 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 17 (รหัส 642) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (อัปเดต 8 มี.ค. 65)

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขากฎหมายมหาชน)  (อัปเดต 9 พ.ค. 65)

กม 7202 กฎหมายปกครองชั้นสูง (อัปเดต 9 พ.ค. 65)

กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง (อัปเดต 9 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 17 (รหัส 642) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (อัปเดต 8 มี.ค. 65)

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขากฎหมายธุรกิจฯ) (อัปเดต 10 พ.ค. 65)

กม 7405 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (อัปเดต 9 พ.ค. 65)

กม 7501 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (อัปเดต 9 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 16 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขากฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย) (อัปเดต 11 พ.ค. 65)

กม 7101 นิติปรัชญา

กม 7104 กฎหมายอาญาชั้นสูง (อัปเดต 11 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 16 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขากฎหมายมหาชน)  (อัปเดต 9 พ.ค. 65)

กม 7202 กฎหมายปกครองชั้นสูง (อัปเดต 9 พ.ค. 65)

กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง (อัปเดต 9 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 16 (รหัส 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (สาขากฎหมายธุรกิจฯ) (อัปเดต 10 พ.ค. 65)

กม 7405 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (อัปเดต 9 พ.ค. 65)

กม 7501 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (อัปเดต 9 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 15 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7901 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง (อัปเดต 29 มี.ค. 65)

กม 7902 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (อัปเดต 19 พ.ค. 65)

กม 7904 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ (อัปเดต 20 เม.ย. 65)

กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติฯ (อัปเดต 9 พ.ค. 65)

กม 7936 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ และการวางแผนภาษี (อัปเดต 16 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 15 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 7909 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ (อัปเดต 11 พ.ค. 65)

กม 7912 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ (อัปเดต 9 พ.ค. 65)

กม 7914 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (อัปเดต 9 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 15 (รหัส 632) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 7901 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง (อัปเดต 29 มี.ค. 65)

กม 7902 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (อัปเดต 19 พ.ค. 65)

กม 7904 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ (อัปเดต 20 เม.ย. 65)

กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติฯ (อัปเดต 9 พ.ค. 65)

กม 7936 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ และการวางแผนภาษี (อัปเดต 16 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 14 (รหัส 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 

กม 7901 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง (อัปเดต 29 มี.ค. 65)

กม 7902 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (อัปเดต 19 พ.ค. 65)

กม 7904 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ (อัปเดต 20 เม.ย. 65)

กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติฯ (อัปเดต 20 เม.ย. 65)

กม 7936 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ และการวางแผนภาษี (อัปเดต 16 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 14 (รหัส 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

กม 7909 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ (อัปเดต 11 พ.ค. 65)

กม 7912 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ (อัปเดต 3 พ.ค. 65)

กม 7914 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (อัปเดต 9 พ.ค. 65)


รุ่นที่ 14 (รหัส 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 7901 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง (อัปเดต 29 มี.ค. 65)

กม 7902 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (อัปเดต 19 พ.ค. 65)

กม 7904 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ (อัปเดต 20 เม.ย. 65)

กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติฯ (อัปเดต 20 เม.ย. 65)

กม 7936 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ และการวางแผนภาษี (อัปเดต 16 พ.ค. 65)