การลงทะเบียน (นักศึกษาเก่า)

กำหนดเวลาลงทะเบียน

วันพฤหัสบดี - วันอังคารที่2 - 7 ธันวาคม 2564นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้
วันพุธ - วันศุกร์ที่8 - 17 ธันวาคม 2564นักศึกษาเก่าพิมพ์ใบแจ้งยอดและชำระเงินค่าลงทะเบียน (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงเวลานี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้)


(หากลงทะเบียนหลังกำหนด (วันที่ 7 ธันวาคม) และ/หรือ ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังกำหนด (วันที่ 17 ธันวาคม) จะถือเป็นการลงทะเบียนล่าช้า จะมีค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 1,500 บาท)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)


รายวิชาที่ลงทะเบียนตามแผนการศึกษา

(หากลงทะเบียนนอกแผนการศึกษาให้เขียนคำร้อง น.ม.09 ระบุรายวิชาเพื่อเปิดระบบลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 ธ.ค.64 เวลา 16.00 น.)

แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รายวิชาเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

รายวิชาเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบไล่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564

(น.ม. 09) แบบคำร้องขอลงทะเบียนนอกแผนการศึกษา/นอกสาขาวิชาเอก


สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ 1

ต้องเสนอแบบ สร.01 และ แบบ วพ.01 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ทาง llm.gsl2@nida.ac.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดระบบลงทะเบียน (ส่งจากเมล @stu.nida.ac.th เท่านั้น)

แบบ (สร.01) แบบฟอร์มใบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนสารนิพนธ์

แบบ (วพ.01) แบบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก) 3 หน่วยกิต

กรณีลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมากกว่า 12 หน่วยกิต

ส่งคำร้องทาง llm.gsl1@nida.ac.th ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดระบบลงทะเบียน (ส่งจากเมล @stu.nida.ac.th เท่านั้น)

แบบ (น.ม.03) แบบคำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า เกินเกณฑ์