ลงทะเบียน (นักศึกษาปัจจุบัน)

การลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ตารางบรรยาย (ภาคพิเศษ) รุ่น 13-16


การแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


คำร้องที่เกี่ยวข้อง (ส่งคำร้องทางเมล์ llm.gsl1@nida.ac.th เท่านั้น)

(น.ม.02) แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

(น.ม.03) แบบคำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า เกินเกณฑ์

(น.ม.04) แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา

(น.ม.05) แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต


(วพ.01) แบบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก) 3 หน่วยกิต

(วพ.02) แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


(สร.01) แบบฟอร์มใบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนสารนิพนธ์

(สร.02) แบบคำร้องเสนอหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา