การลงทะเบียน (นักศึกษาเก่า)

กำหนดเวลาลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน (นักศึกษาเก่า) ภาคการศึกษา 2/2565

1 – 6 ธันวาคม 2565

นักศึกษาเก่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต 

(โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้)

7 – 16 ธันวาคม 2565

นักศึกษาเก่าพิมพ์ใบแจ้งยอดและชำระเงินค่าลงทะเบียน 

(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงเวลานี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้)

20 มกราคม 2566

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด (ภาคปกติ)

การเพิ่มวิชาเรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน

21 มกราคม 2566

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกำหนด (ภาคพิเศษ)

การเพิ่มวิชาเรียนและการเพิกถอนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน


**หากลงทะเบียนหลังกำหนด (วันที่ 6 ธันวาคม) และ/หรือ ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังกำหนด (วันที่ 16 ธันวาคม) 

จะถือเป็นการลงทะเบียนล่าช้า จะมีค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 1,500 บาท**


ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายวิชาที่ลงทะเบียนตามแผนการศึกษา

(หากลงทะเบียนนอกแผนการศึกษาให้เขียนคำร้อง น.ม.09 ระบุรายวิชาเพื่อเปิดระบบลงทะเบียน)

แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รายวิชาเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

รายวิชาเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

(น.ม. 09) แบบคำร้องขอลงทะเบียนนอกแผนการศึกษา/นอกสาขาวิชาเอก

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ 1

ต้องเสนอแบบ สร.01 และ แบบ วพ.01 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทาง llm.gsl2@nida.ac.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดระบบลงทะเบียน (ส่งจากเมล @stu.nida.ac.th เท่านั้น)

แบบ (สร.01) แบบฟอร์มใบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนสารนิพนธ์

แบบ (วพ.01) แบบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก) 3 หน่วยกิต

กรณีลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมากกว่า 12 หน่วยกิต

ส่งคำร้องทาง llm.gsl1@nida.ac.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดระบบลงทะเบียน (ส่งจากเมล @stu.nida.ac.th เท่านั้น)

แบบ (น.ม.03) แบบคำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า เกินเกณฑ์