ผลงานนักศึกษา

วิทยานิพนธ์/ผลงานที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

การประกวด

รางวัล

ดาวน์โหลด

แนวทางการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัลสกุลพงษ์ ตรีสมพงษ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565รางวัลระดับดี
มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน
ชนะจิต รอนใหม่
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
รางวัลระดับดีเยี่ยม
เล่มวิทยานิพนธ์
ความเหมาะสมของการนำวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการระงับข้อพิพาททางปกครองในศาลปกครอง
อมรรัตน์ อำมาตเสนา
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกำกับการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามธนโชติ แสนคำ  
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
มาตรการในทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการขัดกันของตำแหน่งหน้าที่และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ปิยภัทร์ จิตรากุล
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
การใช้จารีตประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
การเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ธนพล ปัญญาสาร
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
หลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดกับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย
ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
รางวัลชนะเลิศเล่มวิทยานิพนธ์
การควบคุม กำกับดูแลเอกชนจัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐ
เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
รางวัลชมเชย
เล่มวิทยานิพนธ์
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
ยุทธนา สาโยชนกร
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
รางวัลชมเชย
เล่มวิทยานิพนธ์
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ
พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ


เล่มวิทยานิพนธ์

กฎหมายเอกชนและธุุรกิจ

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลด
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558: ศึกษาเฉพาะกรณีของชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาณัชวรางค์ พฤกษศรี
บทคัดย่อ
ปัญหาการจำนองทรัพย์อิงสิทธิ
กมลพัชร ศรีศรัทธาธรรม
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายในการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งของเยาวชนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
กมลวรรณ อัศวนิเวศน์
บทคัดย่อ
นโยบายการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคระบาด
กิ่งกาญจน์ หวานแหลมกา
บทคัดย่อ
สิทธิในการไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพียงลำพังรวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เกศรา จันทร์วัฒน์ศิริ
บทคัดย่อ
การใช้หลักกฎหมายเรื่องการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยในภาวะระบาด COVID – 19
จุฑาภรณ์ พรหมกาล
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์
ชวิศา อัตภูมิ
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค: ศึกษากรณีการเลิกสัญญาในการซื้อขายห้องชุด
นริสา บัวเกตุ
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ให้บริการตลาดนัดอิเล็กทรอนิกส์ต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย: ศึกษาปรียบเทียบ ปัญหากฎหมายของไทยกับสหรัฐอเมริกา
นิลุบล ศรธนะรัตน์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำ บันทึกรายการของกิจการขนาดเล็กภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบ General Data Protection Regulation (GDPR)
พัสตราภรณ์ ช่วยอยู่
บทคัดย่อ
การกำหนดมาตรการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทผู้ให้บริการออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
วิริณฐ์ เจริญวัย
บทคัดย่อ
แนวทางในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของผู้กระทำความผิดในไทย
วีรญา มะเล็งลอย
บทคัดย่อ
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสื่อพิจารณาประกอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สวรรญา ช่อดอก
บทคัดย่อ
ปัญหาการตีความนิยามและขอบเขตข้อยกเว้นกิจการสื่อมวลชนภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบ
สวรินทร์ ครุฑเผือก
บทคัดย่อ
ปัญหาความรับผิดทางกฎหมายจากการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการยกเลิกการเจรจาก่อนเข้าทำสัญญา
อภิญญา นันโท
บทคัดย่อ
มาตรการควบคุมฉลากยาที่จ่ายในคลินิกเวชกรรม
อภิสรา โกฏิกุล
บทคัดย่อ
แนวทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมระบบ Loot Boxes ในเกมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน
แสงชัย แสวงกชกร
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคที่ไม่เป็นธรรม
ชโนดม สาสุข
บทคัดย่อ
การส่งเสริมการจดทะเบียนเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เปรียบเทียบกฎหมายประเทศเวียดนาม
ณฐกร เจริญทรัพย์
บทคัดย่อ
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค : กรณีการโฆษณาราคาที่มิใช่ราคาสุดท้าย
ธานีธวัช ลิ่มนาทอง
บทคัดย่อ
ปัญหาเกี่ยวกับเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทย: ศึกษากรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคไทยรักษาชาติ
ปิยะศักดิ์ ปิยสรรพกิจ
บทคัดย่อ
แนวทางการพัฒนาหลักกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในธุรกิจแพลตฟอร์ม: ศึกษากรณีแพลตฟอร์มให้บริการรับและส่งอาหาร
พงศกร พิมพ์ตา
บทคัดย่อ
ปัญหาการใช้เทคนิคสืบสวนสอบสวนพิเศษในคดีลักลอบค้าไม้ และสัตว์ป่าในรูปแบบองค์กรอาชญากรรม
รณชัย คงไชย
บทคัดย่อ
แนวทางการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัล
สกุลพงษ์ ตรีสมพงษ์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหามลพิษตกค้างยาวนาน จากโรงงานอุตสาหกรรมที่เลิกประกอบกิจการแล้ว ศึกษากรณีโรงงานหลอมอุตสาหกรรมเหล็ก
อภิรักต์ ศิริเสถียร
บทคัดย่อ
กระบวนการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ศิริวัฒน์ ดำรงค์ศักดิ์
บทคัดย่อ
การส่งเสริมการจดทะเบียนเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เปรียบเทียบกฎหมายประเทศเวียดนาม
ณฐกร เจริญทรัพย์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์ของเด็ก
สุชาดา จันทร์มี
บทคัดย่อ
วิเคราะห์หลักการลิขสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคำพิพากษา
กานต์พิชชา ชูสวัสดิ์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกํากับควบคุมข่าวปลอม กรณีศึกษานิยามและฐานความรับผิด
ขจีวรรณ ยงสวาสดิ์
บทคัดย่อ
ปัญหาเงื่อนไขและหลักการในการออกอนุสิทธิบัตรอันส่งผลต่อผู้ทรงสิทธิ
จุฑามาศ วุฒิพรหม
บทคัดย่อ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ กรณีขับขี่ยานพาหนะภายใต้ฤทธิ์สุรา
ฐิตินันท์ จันทรกานตานนท์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียน
ณัฐชนน ชูแก้ว
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการขอทาน ศึกษาเฉพาะกรณีบุพการีแสวงหาประโยชน์จากการขอทานของผู้สืบสันดาน
ตุลยดา บรรจงวิทย์
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณา ศึกษาเฉพาะกรณีการโฆษณาเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์
ธนดล จิราภรณ์
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายอวัยวะจากศพในประเทศไทย
ธนพร วงศ์เสถียร
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์: ศึกษากรณีรถยนต์ระบบไร้คนขับ
ธนัญญา ตลับทอง
บทคัดย่อ
หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กกับสิทธิในการตัดสินใจ กําหนดอัตลักษณ์ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
พัณณิตา พรมรักษ์
บทคัดย่อ
ปัญหาการปรับใช้ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในบริบทของธุรกิจประกันวินาศภัย
พุทธาภรณ์ เมฆสกุล

ปัญหาข้อสัญญาแฟรนไชส์และความรับผิดของแฟรนไชส์ซอร์ต่อการทำละเมิดของแฟนไชส์ซีตามหลัก Vicarious Liability
วรรณพร กอนดี
กฎหมายมหาชน

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลด
ปัญหาการควบคุมและตรวจสอบคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการ ศึกษากรณี: คาสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกองค์กรปองภพ ยงทวี
บทคัดย่อ
ปัญหาการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีข้าราชการได้พ้นจากราชการไปแล้วพีรียา พิริยสถิต
บทคัดย่อ
มาตรการ กลไกในการกำกับดูแล เยียวยาและความรับผิดชอบ ของรัฐต่อผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือรัฐด้านสาธารณสุข ศึกษากรณี อาสาสมัครสาธารณสุข
ภิญญดา พิทักษ์นัยกุล
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การมหาชนด้านสาธารณสุข:ศึกษากรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคຏการมหาชน)
กิตตินันท์ จงอารี
บทคัดย่อ
มาตรการควบคุมการโฆษณาแฝงบนกิจการโทรทัศน์: ศึกษากรณีที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พัชรพิม เขียวพงศ์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขนส่งสินค้าอันตราย
ว่าที่ร้อยตรี พิสิฐ ขําปู่
บทคัดย่อ

กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลด
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในชั้นก่อนฟ้องคดีนันท์นภัส สัจจา
บทคัดย่อ
ปัญหาการสมรส ศึกษากรณีการฉ้อฉลทางแพ่งและการฉ้อโกงทางอาญา
ศิริกร สีสดดี
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายในความผิดฐานลักทรัพย์: ศึกษากรณีลักเงินสกุลดิจิทัล
หฤทัย ศิริสาธิตกิจ
บทคัดย่อ
ปัญหาการแจ้งสิทธิในการถามคำให้การผู้ต้องหา ศึกษากรณ๊การนำการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวน
อัญวีณ์ สินธุพุฒิพงศ์
บทคัดย่อ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาเพื่อเริ่มดำเนินการคัดแยกและลบทะเบียนประวัติอาชญากรของประเทศไทยกฤษธัช พงษ์อัคคศิรา
บทคัดย่อ
ปัญหาการตีความเหตุอันควรสงสัยในการค้นยานพาหนะ
จรัสพงษ์ ม่วงแก้ว
บทคัดย่อ
การปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้ให้ผู้จัดให้มีการเล่น การพนันให้มีหน้าที่รายงานการทาธุรกรรมตามมาตรฐานสากลว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่การก่อการร้าย
ณสหพลธ์ เจียมพิริยะกุล
บทคัดย่อ
โทษทางอาญากับการให้ทำงานบริการสังคม: ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30/1 กับ มาตรา 56เตชินท์ ปรางค์อ่อน
บทคัดย่อ
การกระจายอำนาจการจับกุมตามหมายจับในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาให้แก่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง
ภัทรวีร์ สูญทุกข์
บทคัดย่อ
แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การทำการุณยฆาตในระบบกฎหมายไทย
โอฬาร จรุงธรรมโชติ
บทคัดย่อ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศโดยใช้อินเตอร์เน็ต
อิสระพงษ์ บุญญา
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยานบุคคลของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วรพนธ์ โยธินภาวิรัชต์
บทคัดย่อ
การพิจารณาความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราในมิติด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย
กฤษ กีรติบูรณะ
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการลดวันต้องโทษจําคุกตามกฎหมายไทยในปัจจุบัน
กิตศักดิ์ อภิพัทธ์ธนโชติ
บทคัดย่อ
หลักประกันแห่งความเที่ยงธรรมในการพิจารณาคดีอาญา: ศึกษากรณีการใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีในชั้นศาล
คณฎา นุ้ยแก้ว
บทคัดย่อ
ปัญหาทางกฎหมายอาญาในการกำหนดความรับผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารส่วนตัวที่ไม่ได้รับความยินยอม
ธิติ คำชามา
บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการการตรวจสอบการใช้อํานาจในการจับกุม ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทยและต่างประเทศนพรัตน์ เกตุภูษา
บทคัดย่อ
ปัญหาการใช้อำานาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการฝ่าฝืนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กรณีศึกษา สถานีตํารวจภูธรแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ภัททิยา แก้วบํารุง
บทคัดย่อ
ปัญหาการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ศึกษากรณี: ผู้มีอํานาจในการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 18
วัลลภ เยี่ยมสมร
บทคัดย่อ
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกคุกคามโดยการเฝ้าติดตาม
สุธิดา สุดหอม
บทคัดย่อ
โครงสร้างความรับผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบและการฉ้อโกงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
อรุณลักษณ์ สิริรักษ์
บทคัดย่อกฎหมายระหว่างประเทศ

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลด
แนวทางการพัฒนามาตรการป้องกันการหลบหลีกภาษีด้วยวิธีกำหนดสัดส่วนทุนให้น้อยกว่าหนี้ หรือการตั้งทุนต่ำ สำหรับประเทศไทย
ศิวรุทร์ ภู่ฤทธิ์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมขยะจากการทิ้งเทเครื่องมือประมงของเรือประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทย
พิมลศรี จองทรัพย์สิน
บทคัดย่อ
การศึกษาปัญหากฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กับการทำธุรกิจบริการท้ายบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
วนารัตน์ ชะโลธร
บทคัดย่อ
การอนุวัติการกฎหมายในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดดล้อมทางทะเลของ ประเทศไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 : ศึกษากรณีปัญหาความเป็นกรดทางทะเล
ณัฐศุภางค์ พรมพิทักษ์
บทคัดย่อ
ข้อพิจารณาทางกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
อมลวรรณ แก้วมุกดา
บทคัดย่อ