ผลงานนักศึกษา

วิทยานิพนธ์/ผลงานที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

การประกวด

รางวัล

ดาวน์โหลด

มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน
ชนะจิต รอนใหม่
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
รางวัลระดับดีเยี่ยม
เล่มวิทยานิพนธ์
ความเหมาะสมของการนำวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการระงับข้อพิพาททางปกครองในศาลปกครอง
อมรรัตน์ อำมาตเสนา
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกำกับการประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามธนโชติ แสนคำ  
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
มาตรการในทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการขัดกันของตำแหน่งหน้าที่และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ปิยภัทร์ จิตรากุล
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
การใช้จารีตประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
การเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ธนพล ปัญญาสาร
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
รางวัลระดับดี
เล่มวิทยานิพนธ์
หลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดกับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย
ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
รางวัลชนะเลิศเล่มวิทยานิพนธ์
การควบคุม กำกับดูแลเอกชนจัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐ
เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
รางวัลชมเชย
เล่มวิทยานิพนธ์
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
ยุทธนา สาโยชนกร
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
รางวัลชมเชย
เล่มวิทยานิพนธ์
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ
พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ


เล่มวิทยานิพนธ์

กฎหมายเอกชนและธุุรกิจ

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลด
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558: ศึกษาเฉพาะกรณีของชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาณัชวรางค์ พฤกษศรี
บทคัดย่อ
ปัญหาการจำนองทรัพย์อิงสิทธิ
กมลพัชร ศรีศรัทธาธรรม
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายในการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งของเยาวชนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
กมลวรรณ อัศวนิเวศน์
บทคัดย่อ
นโยบายการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคระบาด
กิ่งกาญจน์ หวานแหลมกา
บทคัดย่อ
สิทธิในการไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพียงลำพังรวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เกศรา จันทร์วัฒน์ศิริ
บทคัดย่อ
การใช้หลักกฎหมายเรื่องการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยในภาวะระบาด COVID – 19
จุฑาภรณ์ พรหมกาล
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์
ชวิศา อัตภูมิ
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค: ศึกษากรณีการเลิกสัญญาในการซื้อขายห้องชุด
นริสา บัวเกตุ
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ให้บริการตลาดนัดอิเล็กทรอนิกส์ต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย: ศึกษาปรียบเทียบ ปัญหากฎหมายของไทยกับสหรัฐอเมริกา
นิลุบล ศรธนะรัตน์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำ บันทึกรายการของกิจการขนาดเล็กภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบ General Data Protection Regulation (GDPR)
พัสตราภรณ์ ช่วยอยู่
บทคัดย่อ
การกำหนดมาตรการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทผู้ให้บริการออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
วิริณฐ์ เจริญวัย
บทคัดย่อ
แนวทางในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของผู้กระทำความผิดในไทย
วีรญา มะเล็งลอย
บทคัดย่อ
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสื่อพิจารณาประกอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สวรรญา ช่อดอก
บทคัดย่อ
ปัญหาการตีความนิยามและขอบเขตข้อยกเว้นกิจการสื่อมวลชนภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบ
สวรินทร์ ครุฑเผือก
บทคัดย่อ
ปัญหาความรับผิดทางกฎหมายจากการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการยกเลิกการเจรจาก่อนเข้าทำสัญญา
อภิญญา นันโท
บทคัดย่อ
มาตรการควบคุมฉลากยาที่จ่ายในคลินิกเวชกรรม
อภิสรา โกฏิกุล
บทคัดย่อ
แนวทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมระบบ Loot Boxes ในเกมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน
แสงชัย แสวงกชกร
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคที่ไม่เป็นธรรม
ชโนดม สาสุข
บทคัดย่อ
การส่งเสริมการจดทะเบียนเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เปรียบเทียบกฎหมายประเทศเวียดนาม
ณฐกร เจริญทรัพย์
บทคัดย่อ
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค : กรณีการโฆษณาราคาที่มิใช่ราคาสุดท้าย
ธานีธวัช ลิ่มนาทอง
บทคัดย่อ
ปัญหาเกี่ยวกับเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทย: ศึกษากรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคไทยรักษาชาติ
ปิยะศักดิ์ ปิยสรรพกิจ
บทคัดย่อ
แนวทางการพัฒนาหลักกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในธุรกิจแพลตฟอร์ม: ศึกษากรณีแพลตฟอร์มให้บริการรับและส่งอาหาร
พงศกร พิมพ์ตา
บทคัดย่อ
ปัญหาการใช้เทคนิคสืบสวนสอบสวนพิเศษในคดีลักลอบค้าไม้ และสัตว์ป่าในรูปแบบองค์กรอาชญากรรม
รณชัย คงไชย
บทคัดย่อ
แนวทางการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัล
สกุลพงษ์ ตรีสมพงษ์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหามลพิษตกค้างยาวนาน จากโรงงานอุตสาหกรรมที่เลิกประกอบกิจการแล้ว ศึกษากรณีโรงงานหลอมอุตสาหกรรมเหล็ก
อภิรักต์ ศิริเสถียร
บทคัดย่อ
กระบวนการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ศิริวัฒน์ ดำรงค์ศักดิ์
บทคัดย่อ
การส่งเสริมการจดทะเบียนเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เปรียบเทียบกฎหมายประเทศเวียดนาม
ณฐกร เจริญทรัพย์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์ของเด็ก
สุชาดา จันทร์มี
บทคัดย่อ

กฎหมายมหาชน

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลด
ปัญหาการควบคุมและตรวจสอบคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการ ศึกษากรณี: คาสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกองค์กรปองภพ ยงทวี
บทคัดย่อ
ปัญหาการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีข้าราชการได้พ้นจากราชการไปแล้วพีรียา พิริยสถิต
บทคัดย่อ
มาตรการ กลไกในการกำกับดูแล เยียวยาและความรับผิดชอบ ของรัฐต่อผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือรัฐด้านสาธารณสุข ศึกษากรณี อาสาสมัครสาธารณสุข
ภิญญดา พิทักษ์นัยกุล
บทคัดย่อ

กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลด
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในชั้นก่อนฟ้องคดีนันท์นภัส สัจจา
บทคัดย่อ
ปัญหาการสมรส ศึกษากรณีการฉ้อฉลทางแพ่งและการฉ้อโกงทางอาญา
ศิริกร สีสดดี
บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายในความผิดฐานลักทรัพย์: ศึกษากรณีลักเงินสกุลดิจิทัล
หฤทัย ศิริสาธิตกิจ
บทคัดย่อ
ปัญหาการแจ้งสิทธิในการถามคำให้การผู้ต้องหา ศึกษากรณ๊การนำการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวน
อัญวีณ์ สินธุพุฒิพงศ์
บทคัดย่อ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาเพื่อเริ่มดำเนินการคัดแยกและลบทะเบียนประวัติอาชญากรของประเทศไทยกฤษธัช พงษ์อัคคศิรา
บทคัดย่อ
ปัญหาการตีความเหตุอันควรสงสัยในการค้นยานพาหนะ
จรัสพงษ์ ม่วงแก้ว
บทคัดย่อ
การปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้ให้ผู้จัดให้มีการเล่น การพนันให้มีหน้าที่รายงานการทาธุรกรรมตามมาตรฐานสากลว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่การก่อการร้าย
ณสหพลธ์ เจียมพิริยะกุล
บทคัดย่อ
โทษทางอาญากับการให้ทำงานบริการสังคม: ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30/1 กับ มาตรา 56เตชินท์ ปรางค์อ่อน
บทคัดย่อ
การกระจายอำนาจการจับกุมตามหมายจับในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาให้แก่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง
ภัทรวีร์ สูญทุกข์
บทคัดย่อ
แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การทำการุณยฆาตในระบบกฎหมายไทย
โอฬาร จรุงธรรมโชติ
บทคัดย่อ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศโดยใช้อินเตอร์เน็ต
อิสระพงษ์ บุญญา
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยานบุคคลของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วรพนธ์ โยธินภาวิรัชต์
บทคัดย่อ

กฎหมายระหว่างประเทศ

ชื่อผลงาน

ชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลด
แนวทางการพัฒนามาตรการป้องกันการหลบหลีกภาษีด้วยวิธีกำหนดสัดส่วนทุนให้น้อยกว่าหนี้ หรือการตั้งทุนต่ำ สำหรับประเทศไทย
ศิวรุทร์ ภู่ฤทธิ์
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมขยะจากการทิ้งเทเครื่องมือประมงของเรือประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทย
พิมลศรี จองทรัพย์สิน
บทคัดย่อ
การศึกษาปัญหากฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กับการทำธุรกิจบริการท้ายบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
วนารัตน์ ชะโลธร
บทคัดย่อ