แบบคำร้อง/แบบฟอร์ม

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของการดำเนินการเกี่ยวกับสถานะของนักศึกษา และเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน หลักสูตรรับคำร้องจากเมล์ @stu.nida.ac.th เท่านั้น (กรณีลืมรหัสผ่าน)


ประกาศ !! การส่งเอกสารคำร้อง
ให้นักศึกษาจัดทำคำร้องที่ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) โดยครบถ้วน และจัดส่งคำร้องที่ชัดเจน มายังเมล์ที่กำหนดเท่านั้น

วิธีการสแกนเอกสาร/ถ่ายรูป จากภาพ มาเป็น ไฟล์ PDF

1) คำร้องเฉพาะเรื่อง (ขึ้นต้นด้วย น.ม.) ส่งมาที่ llm.gsl1@nida.ac.th
2) คำร้องเกี่ยวกับวิชาการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ (ขึ้นต้นด้วย วพ. หรือ สร.) ส่งมาที่ llm.gsl2@nida.ac.th

- ให้ส่งเมล์ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการตกหล่น และเพื่อให้การดำเนินการไม่ล่าช้า

- ตั้งชื่อเรื่อง และชื่อไฟล์ PDF เป็นชื่อแบบคำร้อง 

เช่น น.ม.02 นายนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (6411222222)


เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการได้อย่างชัดเจน และประโยชน์ในการสืบค้น

เมื่อหลักสูตรได้รับคำร้องแล้วจะตอบกลับภายใน 1 วัน

คำร้องเฉพาะเรื่อง
ส่งคำร้องที่ llm.gsl1@nida.ac.th เท่านั้น 

(น.ม.01) แบบคำร้องทั่วไป

(น.ม.02) แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

(น.ม.03) แบบคำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า เกินเกณฑ์

(น.ม.04) แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา.pdf

(น.ม.05) แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต

(น.ม.06) แบบคำร้องขอลงทะเบียนหลังกำหนด

(น.ม.07) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนจากวิทยานิพนธ์เป็นค้นคว้าอิสระ

(น.ม.08) แบบคำร้องเพิ่ม เพิกถอนรายวิชา

(น.ม.09) แบบคำร้องขอลงทะเบียนนอกแผนการศึกษา/นอกสาขาวิชาเอก

(น.ม.10) แบบคำร้องขอลาเรียน

คำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์
ส่งคำร้องที่ llm.gsl2@nida.ac.th เท่านั้น

บันทึกรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

สรุปขั้นตอนและแบบคำร้องต่าง ๆ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ 

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

(วพ.01) แบบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก) 3 หน่วยกิต

(วพ.02) แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(วพ.03) แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(วพ.04) แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(วพ.05) แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

(วพ.06) แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ (สอบเค้าโครง)

(วพ.07) แบบประเมินผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

(วพ.08) แบบคำร้องขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่ 2) 9 หน่วยกิต

(วพ.09) แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

(วพ.10) แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ (สอบป้องกัน)

(วพ.11) รายงานการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตามความเห็นของกรรมการสอบ

(วพ.12) แบบประเมินผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

(วพ.13) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

(วพ.14) แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งตรวจรูปแบบ

(วพ.15) แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณสารการพัฒนา

(วพ.16) แบบรายงานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

(วพ.(พิเศษ) 01) คำร้องขอขยายระยะเวลาการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

(วพ.พิเศษ) 02 คำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา


คำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับวิชาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)
ส่งคำร้องที่ llm.gsl2@nida.ac.th เท่านั้น

แจ้งเตือน !! 

กำหนดส่งผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 1/2564 วันที่ 14 ก.พ. 2565

บันทึกรายงานความก้าวหน้าสารนิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 1/2564)

บันทึกรายงานความก้าวหน้าสารนิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 2/2564)

สรุปขั้นตอน/แบบคำร้องต่าง ๆ ในการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)

คู่มือการจัดพิมพ์สารนิพนธ์

(สร.01) แบบฟอร์มใบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนสารนิพนธ์

(สร.02) แบบคำร้องเสนอหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

(สร.03) แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.04) แบบคำร้องขอสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.05) แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.06) แบบประเมินผลสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.07) แบบรับรองผลการตรวจคัดลอก

(สร.08) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.09) แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งตรวจรูปแบบ

(สร.10) แบบรับรองผลการตรวจสอบบทความวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.11) แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณสารการพัฒนา

(สร.12) แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้

(สร.(พิเศษ) 01) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 (60 วัน)

(สร.(พิเศษ) 02) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ “เป็นกรณีพิเศษ” ครั้งที่ 2 (30 วัน)

(สร.พิเศษ 03) รูปแบบการเขียนบทความ

รูปแบบการจัดทำซีดีข้อมูล (สำหรับวิชาการค้นคว้าอิสระ)

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ภาค 2/2563 (ภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2563 (ภาคพิเศษ)

ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2)

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 3)

ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการวัดผลและเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบไล่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 4)

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษา 2/2563

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคการศึกษา 2/2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต