แบบฟอร์ม

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

คำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์ 

สรุปขั้นตอนและแบบคำร้องต่าง ๆ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ 

(วพ.01) แบบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก) 3 หน่วยกิต

(วพ.02) แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(วพ.03) แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(วพ.04) แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(วพ.05) แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

(วพ.06) แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ (สอบเค้าโครง)

(วพ.07) แบบประเมินผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

(วพ.08) แบบคำร้องขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่ 2) 9 หน่วยกิต

(วพ.09) แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

(วพ.10) แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ (สอบป้องกัน)

(วพ.11) รายงานการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

(วพ.12) แบบประเมินผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

(วพ.13) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

(วพ.14) แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งตรวจรูปแบบ

(วพ.15) แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณสารการพัฒนา

(วพ.16) แบบรายงานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

คำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับวิชาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)

รายการแบบฟอร์มสำหรับวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.01) แบบฟอร์มใบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนสารนิพนธ์

(สร.02) แบบคำร้องเสนอหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

(สร.03) แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.04) แบบคำร้องขอสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.05) แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.06) แบบประเมินผลสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.07) แบบรับรองผลการตรวจคัดลอก

(สร.08) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.09) แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งตรวจรูปแบบ

(สร.10) แบบรับรองผลการตรวจสอบบทความวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.11) แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณสารการพัฒนา

(สร.12) แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้

(สร.พิเศษ 01) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 (60 วัน) 

(สร.พิเศษ 02) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (30 วัน) 

(สร.พิเศษ 03) รูปแบบการเขียนบทความ

รูปแบบการจัดทำซีดีข้อมูล (สำหรับวิชาการค้นคว้าอิสระ)

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ภาค 2/2563 (ภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2563 (ภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ตารางสอบ

ตารางสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2564

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2)

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 3)

ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษา 2/2563

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคการศึกษา 2/2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต