แบบคำร้อง/แบบฟอร์ม

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของการดำเนินการเกี่ยวกับสถานะของนักศึกษา และเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน หลักสูตรรับคำร้องจากเมล์ @stu.nida.ac.th เท่านั้น (กรณีลืมรหัสผ่าน)


ประกาศ !! การส่งเอกสารคำร้อง
ให้นักศึกษาจัดทำคำร้องที่ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) โดยครบถ้วน และจัดส่งคำร้องที่ชัดเจน มายังเมล์ที่กำหนดเท่านั้น

วิธีการสแกนเอกสาร/ถ่ายรูป จากภาพ มาเป็น ไฟล์ PDF

1) คำร้องเฉพาะเรื่อง (ขึ้นต้นด้วย น.ม.) ส่งมาที่ llm.gsl1@nida.ac.th
2) คำร้องเกี่ยวกับวิชาการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ (ขึ้นต้นด้วย วพ. หรือ สร.) ส่งมาที่ llm.gsl2@nida.ac.th

- ให้ส่งเมล์ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการตกหล่น และเพื่อให้การดำเนินการไม่ล่าช้า

- ตั้งชื่อเรื่อง และชื่อไฟล์ PDF เป็นชื่อแบบคำร้อง 

เช่น น.ม.02 นายนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (6411222222)


เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการได้อย่างชัดเจน และประโยชน์ในการสืบค้น

เมื่อหลักสูตรได้รับคำร้องแล้วจะตอบกลับภายใน 1 วัน

คำร้องเฉพาะเรื่อง
ส่งคำร้องที่ llm.gsl1@nida.ac.th เท่านั้น 

(น.ม.00) แบบฟอร์มเลือกสาขาวิชาเอก (สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่)

(น.ม.01) แบบคำร้องทั่วไป

(น.ม.02) แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

(น.ม.03) แบบคำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า เกินเกณฑ์

(น.ม.04) แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา

(น.ม.05) แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต (ก.ศป.)

(น.ม.05-01) แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตภายใน

(น.ม.06) แบบคำร้องขอลงทะเบียนหลังกำหนด

(น.ม.07) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนจากวิทยานิพนธ์เป็นค้นคว้าอิสระ

(น.ม.08) แบบคำร้องเพิ่ม เพิกถอนรายวิชา

(น.ม.09) แบบคำร้องขอลงทะเบียนนอกแผนการศึกษา/นอกสาขาวิชาเอก

(น.ม.10) แบบคำร้องขอลาเรียน

คำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์
ส่งคำร้องที่ llm.gsl2@nida.ac.th เท่านั้น

บันทึกรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

สรุปขั้นตอนและแบบคำร้องต่าง ๆ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ 

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

(วพ.01) แบบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก) 3 หน่วยกิต (ภาคการศึกษาที่ 2/2565)

(วพ.02) แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(วพ.03) แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(วพ.04) แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(วพ.05) แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

(วพ.06) แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ (สอบเค้าโครง)

(วพ.07) แบบประเมินผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

(วพ.08) แบบคำร้องขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่ 2) 9 หน่วยกิต

(วพ.09) แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

(วพ.10) แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ (สอบป้องกัน)

(วพ.11) รายงานการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตามความเห็นของกรรมการสอบ

(วพ.12) แบบประเมินผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

(วพ.13) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

(วพ.14) แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งตรวจรูปแบบ

(วพ.15) แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณสารการพัฒนา

(วพ.16) แบบรายงานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

(วพ.(พิเศษ) 01) คำร้องขอขยายระยะเวลาการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

(วพ.พิเศษ) 02 คำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา


คำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับวิชาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)
ส่งคำร้องที่ llm.gsl2@nida.ac.th เท่านั้น

บันทึกรายงานความก้าวหน้าสารนิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 1/2565)

บันทึกรายงานความก้าวหน้าสารนิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 2/2565)

สรุปขั้นตอน/แบบคำร้องต่าง ๆ ในการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)

คู่มือการจัดพิมพ์สารนิพนธ์

(สร.01) แบบฟอร์มใบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนสารนิพนธ์ (ภาคการศึกษาที่ 2/2565)

(สร.02) แบบคำร้องเสนอหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

(สร.03) แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.04) แบบคำร้องขอสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.05) แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.06) แบบประเมินผลสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.07) แบบรับรองผลการตรวจคัดลอก

(สร.08) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.09) แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งตรวจรูปแบบ

(สร.10) แบบรับรองผลการตรวจสอบบทความวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.11) แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณสารการพัฒนา

(สร.12) แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้

(สร.พิเศษ 01) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาค้นคว้าอิสระ 60 วัน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน 1/2565

(สร.พิเศษ 02) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาค้นคว้าอิสระ 30 วัน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน 1/2565

(สร.พิเศษ 03) รูปแบบการเขียนบทความ

(สร.พิเศษ) 04) แบบฟอร์มใบคําร้องเพื่อขอขยายเวลาการศึกษา 

รูปแบบการจัดทำซีดีข้อมูล (สำหรับวิชาการค้นคว้าอิสระ)

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)


ตารางสอบ


ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษา 2/2563

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคการศึกษา 2/2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในกระบวนการศึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก