ติดต่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


>> ภาคพิเศษ

    โทรศัพท์ : 0-2727-3658 (ในวันและเวลาราชการ)

>> ภาคปกติ

    โทรศัพท์ : 0-2727-3661 (ในวันและเวลาราชการ)


มือถือ : 088-022-6789

แฟ็กซ์ : 02-374-4731

อีเมล (ส่งแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ) LLM.GSL1@nida.ac.th

อีเมล (ส่งงาน) : LLM.GSL2@nida.ac.th

Line ID : @LLMLawNIDA