ทุนการศึกษา

ประกาศเกี่ยวกับทุนการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติเพื่อให้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 23 กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อให้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2/2565

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)

1) ทุนส่งเสริมการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)

1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1

- ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 6,000 บาท

- ผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

- ผู้รับทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2

- ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

- ผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

- ผู้รับทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

1.3 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3

- ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

- ผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

- ผู้รับทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

2) ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

- มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน

- การยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร (เฉพาะภาคการศึกษาที่ได้รับทุน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกพรอมกันปีละ 2 ครั้ง ก่อนการลงทะเบียนประจำภาค 1 และภาค 2

- ผู้รับทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

3) ทุนสนับสนุนการวิจัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์โดยแยกตามแหล่งเงินเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบัน 

2. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน


นักศึกษาผู้สนใจขอรับใบสมัครเพื่อขอรับทุนโดยยื่นใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5


รายละเอียดเพิ่มเติม: http://edserv.nida.ac.th/main/th/scholarship/type-scholar