การรับสมัคร


⇨ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 23 กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

⇨ รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (พ.ศ. 2565)

⇨ แบบฟอร์มเลือกสาขาวิชาเอก


กำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 1/2566

กำหนดการวันที่
รับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://entrance.nida.ac.thตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
วันสอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
วันสอบสัมภาษณ์
ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 ถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
ประกาศผลการคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
วันปฐมนิเทศ
กำหนดอีกครั้ง
วันเปิดภาคการศึกษา
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต) หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระ เช่น ทนายความ จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหรือตั๋วทนายความ เป็นต้น
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้
5. ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นในวันสมัครสอบเข้า ศึกษา ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


⇨ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

⇨ ใบสมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ

⇨ แบบฟอร์มเลือกสาขาวิชาเอก

⇨ ประกาศสถาบันฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


>>รับสมัครออนไลน์<<