การรับสมัคร

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 22 รอบพิเศษ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565

⇨ ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565

⇨ รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (พ.ศ. 2565)

⇨ แบบฟอร์มเลือกสาขาวิชาเอกกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2/2565


กำหนดการวันที่
รับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://entrance.nida.ac.thตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
วันสอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
วันสอบสัมภาษณ์
ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 ถึง วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2565
วันปฐมนิเทศ
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566
วันเปิดภาคการศึกษา
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต) หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระ เช่น ทนายความ จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหรือตั๋วทนายความ เป็นต้น
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้
5. ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นในวันสมัครสอบเข้า ศึกษา ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


⇨ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

⇨ ใบสมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ

⇨ แบบฟอร์มเลือกสาขาวิชาเอก

⇨ ประกาศสถาบันฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


>>รับสมัครออนไลน์<<