การรับสมัคร

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต) หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระ เช่น ทนายความ จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหรือตั๋วทนายความ เป็นต้น
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้


**ประกาศรับสมัคร นม. ภาคพิเศษ ครั้งที่ 5/2563**


**ดาวน์โหลดใบสมัคร น.ม. ภาคพิเศษ**


>>รับสมัครออนไลน์<<