โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา หลักสูตร แผน ก2 หลักสูตร แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาหลัก 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเอก 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ - 3 หน่วยกิต
6. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
7. การสอบประมวลความรู้ - โดยสอบข้อเขียนรวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต