โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก2

หลักสูตร แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาหลัก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเอก

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเลือก

-

9 หน่วยกิต

5. วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

6. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

-

7. การสอบประมวลความรู้

-

โดยสอบข้อเขียน
รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด

12__ตารางสอนภาค_2-2560.pdf

PDF File (1520.82 KB)